หน้าหลัก

คำนำ
คำอธิบายรายวิชา
โครงการสอน
หน่วยที่ ดิน
หน่วยที่ 2  ปรับปรุงดิน
หน่วยที่ 3  พีชคลุมดิน
หน่วยที่ 4  ปุ๋ยหมัก
หน่วยที่ 5  ธาตุอาหารหลัก
หน่วยที่ 6  การย่อยสลาย
หน่วยที่ 7  การผลิตปุ๋ยหมัก
หน่วยที่ 8  การใช้ประโยชน์
หน่วยที่ 9  E.M.
หน่วยที่ 10 สูตรปุ๋ย
ผู้สอน 
Google

บรรณานุกรม

   

 

             ข้าพเจ้ารับผิดชอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานการเกษตร  
พื้นฐานและเกษตรเพิ่มเติม   ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   และ       ได้มีการพัฒนาตนเองศึกษา  
การจัดระบบการเรียนการสอนมา    โดยจัดทำสื่อให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง        ในรูปแบบบทเรียน  
สำเร็จรูป ซึ่งข้าพเจ้าได้ศึกษาบทเรียนทาง Internet    และรวบรวมเป็นบทความแห่งการเรียนรู้หากท่าน  
ผู้ใดมีความสนใจ     ในบทเรียนนี้ จะนำไปใช้สอนนักเรียน              ข้าพเจ้ายินดีไม่มีการจัดจำหน่ายหาผล  
ประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น  
             ข้าพเจ้าขอขอบคุณ    ผู้เป็นเจ้าของบทเรียนสำเร็จรูปและบทความต่าง ๆ ที่ได้นำมาเผยแพร่ทาง  
 Internet ทุกท่าน     และขอขอบคุณ ท่าน ผอ.ปิยะ  ชนะศักดิ์     ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  
ภาคใต้ ที่ได้สนับสนุนจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  พร้อมกับประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ   
หางบประมาณมาจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ขอบคุณ   คุณครูจรัญ บัวทอง    ได้ควบคุมการก่อ  
สร้าง และช่วยจัดภูมิทัศน์บริเวณศูนย์การเรียนรู้    ขอบคุณ คุณนุชจรินทร์ ทองเหลือ ช่วยดูเลระบบ  
การออกแบบสื่อการเรียนการสอนชุดนี้สำเร็จด้วยดี  
 

Copyright © 2000 (Edit) by Triam Udom Suksa Shool of The South. All rights reserved. 

 ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26 พ.ย. 2554 13:47:54 +0700

 ครูพิมล  ทองเหลือ 

E-Mail : pimons@gmail.com