แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 7 การผลิตปุ๋ยหมัก

คำสั่ง ให้นักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบด้านล่าง เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม "ส่งคำตอบ"
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการทบทวนเตรียมพร้อมก้าวสู้นักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ และวิชาการเกษตรในอนาคต


1.  การเตรียมสถานที่จะตั้งกองปุ๋ยควรเป็นที่อย่างไร
     ก.  ตั้งอยู่บนเนินสูงน้ำท่วมไม่ถึง อยู่ไกลแหล่งน้ำ

     ข.  ุดเป็น
หลุมหรือในถังซีเมนต์
     ค.  ก่อเป็นห้องมีทางเข้าทางออกคนละทาง
     ง.  
น้ำไม่ท่วม แต่ก็อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำ

2. 
ข้อใดเกี่ยวข้องกับการผลิตปุ๋ยหมักน้อยที่สุด
     ก.  
เศษพืช
     ข.  
มูลสัตว์
     ค.  
ปุ๋ยฟอสฟอรัส
     ง.  จุลินทรีย์

3.  การกองปุ๋ยหมักข้อใดกล่าวถูกต้อง
     ก.  จัดทำเป็นกระบะหมักเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย
     ข.
 
ชั้นล่างสุด กองเศษพืช ในขอบเขตกว้างยาวที่กำหนดไว้
     ค.  
รองพื้นด้วยทรายหยาบเพื่อช่วยในการดูดซับน้ำ

     ง.  กองปุ๋ยต้องมีความชื้นค่อนข้างแฉะเพื่อเร่งในการย่อยสลาย

4. 
การกลับกองปุ๋ยหมักบ่อย ๆ จะส่งผลอย่างไรในการผลิต
     ก.  ชะลอการเจริญของเบคทีเรีย
     ข.  การกำจัดวัชพืชชั้นต่ำ
     ค.  เร่งการขยายพันธุ์ของเชื้อราไมโครเมียม
     ง.  
เร่งให้เศษพืชแปรสภาพไปเป็นปุ๋ยหมักได้เร็วขึ้น

5.  การทำปุ๋ยหมักในช่วงฤดูฝนเราควรปฏิบัติอย่างไรกับกองปุ๋ย
     ก.  ปล่อยให้กองปุ๋ยตากฝนเพื่อความชุ่มชื้น
     ข.  รีบใช้ประโยชน์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
     ค.  
รีบกลับกองปุ๋ยให้ชั้นล่างได้รับความชื้นด้วย
     ง.  ป้องกันไม่ให้น้ำฝนไหลสู่กองปุ๋ยและอัดกองปุ๋ยให้แน่น

6.  
การใช้ปุ๋ยหมักกับพืชผักควรปฏิบัติอย่างไร
     ก.  ขุดหน้าดินให้รอบรัศมีใบแล้วโรยปุ๋ยหมักให้รอบ ๆ รดน้ำให้ชุ่ม
     ข.  
โรยปุ๋ยหมัก คลุมแปลง และใช้จอบสับคลุกเคล้าให้เข้ากัน
     ค.  
พรวนดินให้รอบโคน โรยปุ๋ยหมักบาง ๆ รดน้ำชุ่ม
     ง.
 
ไม่มีข้อถูก

7.  
ข้อใดการปฏิบัติการใช้ปุ๋ยหมักกับไม้ผลหรือไม้ยืนต้น
     ก.  
โรยปุ๋ยหมัก คลุมแปลง และใช้จอบสับคลุกเคล้าให้เข้ากัน
     ข.  
ขุดหน้าดินให้รอบรัศมีใบแล้วโรยปุ๋ยหมักให้รอบ ๆ รดน้ำให้ชุ่ม
     ค.  
พรวนดินให้รอบโคน โรยปุ๋ยหมักบาง ๆ รดน้ำชุ่ม
     ง.
 
ถูกทุกข้อ

 

8.  ข้อควรคำนึงเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยหมักในกระถางคือข้อใด
    ก. 
ปุ๋ยหมัก 1 ส่วน ผสม กับดินทราย 1 ส่วน
    ข. 
ปุ๋ยหมัก 2 ส่วน ผสม กับแกลบ 1 ส่วน
    ค. 
ปุ๋ยหมัก 1 ส่วน ผสม กับดินร่วน 2 ส่วน
    ง.  ปุ๋ยหมัก 2 ส่วน ผสม กับขี้เถ่า 2 ส่วน


9.  
การเตรียมดินสำหรับเพาะเมล็ดหรือปลูกต้นกล้าต้องปฏิบัติอย่างไร
     ก.  ปุ๋ยหมัก  2 ส่วน แกลบ 1 ส่วน
     ข.  
ปุ๋ยหมัก 1 ส่วน ทราย 1 ส่วน
     ค.  
ปุ๋ยหมัก 2 ส่วน เศษอิฐ 2 ส่วน     
     ง.  
ปุ๋ยหมัก 1 ส่วน ดินร่วน 2 ส่วน


10. ของเหลือข้อใดสามารถนำไปทำปุ๋ยหมักได้

     ก.  แกลบดำ  ปุ๋ยคอก  ใบไม้  ดิน

     ข.  กากน้ำตาล  กากถั่ว  สี

     ค.  กาบมะพร้าว แก๊สโซฮอล์

     ง.  เปลือกสับปะรด  ผักคะน้า  กากน้ำตาล