คำอธิบายรายวิชา

โครงการสอน

การปฎิบัติงาน

ครูผู้สอน

เกณฑ์ให้คะแนน

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

   สวนถาด

    ความหมายของสวนถาด

    ประโยชน์ทางการศึกษา

   การจัดสวนถาด

    แนวคิคการจัดสวนถาด
   รูปแบบของสวนถาด

   ภาพประกอบการจัดสวนถาด

  พันธุ์ไม้

   การเลือกพันธุ์ไม้
   ไม้ดอก
   ม้รูปทรง
   ไม้ใบ

   ไม้อวบน้ำ

   ไม้น้ำ

  ดินปลูก

   เครื่องปลูกและดินปลูก
   ไม้ดอกไม้ใบ

   ไม้อวบน้ำ

  วัสดุตกแต่งผิวหน้าดิน

   วัสดุตกแต่ง

   กรวด ทราย

   พืชตระกูลมอส

  ภาชนะและอุปกรณ์ปลูก

   ภาชนะสำหรับใช้จัด

   ภาชนะสำหรับจัด

   เครื่องมือและอุปกรณ์

  สวนถาดและการปลูก

   ขั้นตอนการจัดสวนถาด

   การจัดสวนถาด

   ดินสำหรับปลูกสวนถาด

   เลือกใช้แกนไม้

   การจัดสวนน้ำตก

  การดูแลรักษาสวนถาด

   กลุ่มไม้ที่ชอบแสงจัด

   กลุ่มไม้อวบน้ำ

   กลุ่มไม้ที่ชอบแสงร่ำไร

  การคำนวณต้นทุน

   การประเมินราคา

   ภาพจัดสวนถาด

   อ้างอิง