แบบทดสอบก่อนเรียน

การปลูกพืชผักสวนครัว

1. กล้าผักที่ย้ายปลูกควรมีใบจริงกี่ใบ
2 - 3 ใบ
4 - 5 ใบ
6 - 7 ใบ
7 - 8 ใบ

2. กล้าผัก ควรมีอายุกี่วัน จึงย้ายไปปลูกได้
7 - 10 วัน
10 - 15 วัน
21 - 30 วัน
35 - 45 วัน

3. หอมแดง กระเทียม ฯลฯ เป็นพืชผักสวนครัวที่นิยมปลูกโดยวิธีใด
วิธีการย้ายกล้า
วิธีการหว่านเมล็ด
วิธีการหยอดหลุม
วิธีการใช้ส่วนต่าง ๆ

4. การหว่านเมล็ดพืชผักสวนครัว ควรนำเมล็ดพันธ์ไปแช่น้ำไว้กี่คืน จึงจะได้ผลดี
1 คืน
2 คืน
3 คืน
4 คืน

5. การปลูกพืชผักชนิดใดควรแช่น้ำก่อนนำไปปลูก จะงอกได้ดีขึ้น
ผักชี
คะน้า
ผักกาดขาว
ผักกาดกวางตุ้ง

6. วิธีการปลูกพืชผักสวนครัวที่นิยมในภาคกลางคือวิธีใด
การหว่าน
การหยอดหลุม
หว่านเมล็ดแล้วถอนแยก
การปลูกโดยวิธีการย้ายกล้า

7. พืชผักในข้อใดที่นิยมปลูก โดยใช้วิธีการหยอดหลุม
คะน้า
ข้าวโพด
สะระแหน่
ผักกาดกวางตุ้ง

8. การปลูกพืชผักโดยวิธีการหว่านเมล็ดแล้วถอนแยกเหมาะกับพืชผักชนิดใด
คะน้า
ตะไคร้
แตงไทย
ข้าวโพด

9. พืชผักสวนครัวประเภทใดนิยมปลูกโดยใช้ส่วนต่าง ๆ ของลำต้น
ผักชี
คะน้า
ตะไคร้
แตงโม

10. ขิง เราใช้ส่วนใดนำไปปลูก
หัวตา ( Tubers )
แง่ง ( Rhizome )
หัวกาบใบ ( Bulb )
หัวปล้อง ( Corms )


หลังจากนักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วให้นักเรียนศึกษาใบความรู้และทำกิจกรรมนะครับ