DSC00883

ไหว้ครู ปี 52

    วันที่ 25  มิถุนายน 2552 ผอ.ปิยะ ชนะศักดิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้  เป็นประธานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2552  มีครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 1,300 คน โดยทั่วไป พิธีไหว้ครูมักจะจัดในวันพฤหัสบดี ด้วยถือว่าพระพฤหัสเป็นเทพที่ส่งเสริมวิทยาการและความเฉลียวฉลาด ซึ่งเป็นคุณสมบัติของครู จึงถือเอาวันนี้เป็นวันไหว้ครู เพื่อความเป็นสิริมงคล ทางคณะกรรมการนักเรียนจัดให้มีมีการประกวดพานไหว้ครู ประเภทสวยงามและความคิด  เพื่อสร้างความสามัคคีแก่หมู่คณะบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข

ถ่ายภาพ : สุณิสา  ไชยสิทธิ์  

 แหล่งข่าว : อรวรรณ  จันธิปะ