ปฏิทินการปฏิบัติงาน : ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550

ตุลาคม  2550

สัปดาห์

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

เสาร์

 

 

1

2

3

4

5

6

 

7

8

9

10

11

12

13

1

14

15

16

17

18

19

20

2

21

22

23

24

25

26

27

3

28

29

30

31

 

 

 

                                                               23  วันปิยมหาราช                                  26  วันออกพรรษา

วัน เดือน ปี

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่

16  ต.ค.  2550

เปิดภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2550

ครูและนักเรียนทุกคน

โรงเรียน

16-19 ต.ค. 2550

ส่งโครงการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่1

งานพัฒนาบุคลากร

ห้องวิชาการ

16  ต.ค.  2550

ตรวจเครื่องแต่งกาย ม.4,ม.5,ม.6

หัวหน้าระดับชั้น,ครูที่ปรึกษา

หน้าเสาธง

17-25 ต.ค. 2550

ติดตามผลการตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน
(ควบคุม,แก้ไข,ตัดคะแนน,เชิญผู้ปกครอง)

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาฯ
หัวหน้าระดับชั้น,ครูที่ปรึกษา

หน้าเสาธง
หอประชุม

18  ต.ค.  2550

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานพัฒนานักเรียน

หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานพัฒนานักเรียน

ห้องสำนักงานฝ่ายที่ 2

19 ต.ค. 2550

พานักเรียนจำนวน  200  คน
ไปร่วมกิจกรรมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่  33

ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์

20-25 ต.ค. 2550

ส่งแบบเสนอขอมี ขอเลื่อนวิทยฐานะ( วฐ. 1)

งานพัฒนาบุคลากร

ห้องวิชาการ

22  ต.ค. 2550

ประชุมรวม,พัฒนาคุณธรรม,จริยธรรม ม.4
ติดตามผลระเบียบการแต่งกาย

งานพัฒนาคุณธรรม
หัวหน้าระดับชั้น,ครูที่ปรึกษา

หอประชุม

22-28 ต.ค. 2550

งานชักพระประจำปีอำเภอพระพรหม

“สร้างเสริมสุขภาพสู่ชุมชน”

ครูการะเกด สัตยาวุธและคณะฯ

นักเรียนชุมนุม อย.น้อย

นักเรียนวิชาเลือกเสรี

ธรรมชาติบำบัด/เภสัชวิทยา

อ.พระพรหม

24 ต.ค. 2550

ประชุมรวม,พัฒนาคุณธรรม,จริยธรรม ม.5
ติดตามผลระเบียบการแต่งกาย

งานพัฒนาคุณธรรม
หัวหน้าระดับชั้น,ครูที่ปรึกษา

หอประชุม

26-27 ต.ค.  2550

อบรมเชิงปฏิบัติการ ICT เพื่อการเรียนรู้

งานพัฒนาระบบเทคโนโลยี

ห้องคอมฯ

27-28 ต.ค. 2550

ปรับคุณลักษณะอันไม่พึงประสงค์นักเรียน
ที่ไม่ผ่าน ประจำภาคเรียนที่ 1/2550

คณะกรรมการงานพัฒนานักเรียน
งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
หัวหน้าระดับชั้น

ห้องโสตฯ/ตามที่กำหนด

29 ต.ค. 2550

นักเรียนชั้น ม.4 พบครูที่ปรึกษา

ครูที่ปรึกษา

ห้องโฮมรูม

30 ต.ค. 2550

นักเรียนชั้น ม.6 พบครูที่ปรึกษา

ครูที่ปรึกษา

ห้องโฮมรูม

30 ต.ค.-5 พ.ย. 50

งานพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ครูมณฑา  ชินวงศ์

จังหวัดชลบุรี

31 ต.ค. 2550

นักเรียนชั้น ม.5 พบครูที่ปรึกษา

ครูที่ปรึกษา

ห้องโฮมรูม

ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

จัดรายการวิทยุ “รายการคุยกันฉันท์เพื่อน กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ และรายการสดใสวัยฝัน” คลื่น 89.75

ครูภูริชญา  เผือกพรหม
นักเรียน
Gifted ภาษาอังกฤษ ม.4
นักเรียนชุมนุม
To Be Number  One

สถานีวิทยุ

 

พฤศจิกายน   2550

สัปดาห์

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

เสาร์

3

 

 

 

 

1

2

3

4

4

5

6

7

8

9

10

5

11

12

13

14

15

16

17

6

18

19

20

21

22

23

24

 7

 25

 26

 27

 28

 29

 30

 

                                                                          24     วันลอยกระทง

วัน เดือน ปี

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่

2  พ.ย. 2550  

ประชุมครูประจำเดือน พ.ย. 2550 (ครั้งที่9/50)

ฝ่ายบริหาร

ห้องโสตทัศนศึกษา

5 พ.ย. 2550

ประชุมรวม,พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ม.4

ติดตามผลระเบียบการแต่งกาย,ทรงผม

งานพัฒนาคุณธรรม
หัวหน้าระดับชั้น,ครูที่ปรึกษา

หอประชุม

6 พ.ย. 2550

ประชุมรวม,พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ม.6

ติดตามผลระเบียบการแต่งกาย,ทรงผม

งานพัฒนาคุณธรรม
หัวหน้าระดับชั้น,ครูที่ปรึกษา

หอประชุม

7 พ.ย. 2550

ประชุมรวม,พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ม.5

ติดตามผลระเบียบการแต่งกาย,ทรงผม

งานพัฒนาคุณธรรม
หัวหน้าระดับชั้น, ครูที่ปรึกษา

หอประชุม

9  พ.ย. 2550

ประชุมเพื่อเตรียมงานแข่งขันทักษะ
ทางคณิตศาสตร์  ณ ศูนย์คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

ห้องโสตทัศนศึกษา

9  พ.ย. 2550

ประชุมบุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ห้องเฉลิมพระเกียรติ

 

ศึกษาดูงาน ด้าน ICT

งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ

นอกสถานที่

9  พ.ย. 2550

สัปดาห์ “โลกสวยด้วยมือเรา”

คณะกรรมการงานพัฒนานักเรียน
คณะกรรมการนักเรียน

งานอาคารสถานที่

ทั่วบริเวณโรงเรียน

9-10 พ.ย. 2550

ปรับคุณลักษณะอันไม่พึงประสงค์นักเรียนที่
ไม่ผ่าน ประจำภาคเรียนที่ 1/2550

คณะกรรมการงานพัฒนานักเรียน งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หัวหน้าระดับชั้น

ห้องโสตฯ/สถาน
ที่กำหนด

12-16 พ.ย. 2550

ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 2

งานพัฒนาบุคลากร

ห้องวิชาการ

12 พ.ย. 2550

นักเรียนชั้น ม.4   พบครูที่ปรึกษา

ติดตามผลระเบียบการแต่งกาย

ครูที่ปรึกษา

ห้องโฮมรูม

13 พ.ย. 2550

นักเรียนชั้น ม.6   พบครูที่ปรึกษา

ติดตามผลระเบียบการแต่งกาย

ครูที่ปรึกษา

ห้องโฮมรูม

14-16 พ.ย. 2550

อบรมโครงการ “สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

ครูมณฑา  ชินวงศ์
ครูธนมน  พลานุพัฒน์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตชุมพร

14 พ.ย. 2550

นักเรียนชั้น ม.5   พบครูที่ปรึกษา

ติดตามผลระเบียบการแต่งกาย

ครูที่ปรึกษา

ห้องโฮมรูม

16 พ.ย. 2550

TU. Junior Camp

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ห้องโสตทัศนศึกษา

16 พ.ย. 2550

ประชุมกรรมการสถานศึกษา

ฝ่ายบริหาร

ห้องเฉลิมพระเกียรติ

18  พ.ย. 2550

สอบแข่งขันทางวิชาการ T.U. Champion Test

ครูทุกคน

โรงเรียน

19 พ.ย. 2550

ประชุมรวม,พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ม.4

งานพัฒนาคุณธรรม,

หัวหน้าระดับชั้น ,ครูที่ปรึกษา

หอประชุม

20 พ.ย. 2550

ประชุมรวม,พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ม.6

งานพัฒนาคุณธรรม,

หัวหน้าระดับชั้น ,ครูที่ปรึกษา

หอประชุม

21 พ.ย. 2550

ประชุมรวม,พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ม.5

งานพัฒนาคุณธรรม,

หัวหน้าระดับชั้น ,ครูที่ปรึกษา

หอประชุม

23-24 พ.ย. 2550

อบรมนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  ในโครงการ
“ กล้าแผ่นดิน เศรษฐกิจพอเพียง”

ครูภูริชญา  เผือกพรหม
ครูที่ได้รับมอบหมาย, สพท.นศ.
1

สพท.นศ.1

 

สัปดาห์ “ต่อต้านเอดส์ ยาเสพติด และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ” 

ครูการะเกด สัตยาวุธ /นักเรียน
คณะกรรมการงานพัฒนานักเรียน
งานประชาสัมพันธ์ ,
คณะกรรมการนักเรียน
ชุมนุม
To be Number  One

ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

24-25  พ.ย.  2550

Gifted คณิตศาสตร์  ม.4   เรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

ห้องโสตทัศนศึกษา

24-25  พ.ย. 2550

Gifted คณิตศาสตร์  ม.5   เรียนที่โรงเรียน
มหาวชิราวุธ  จังหวัดสงขลา

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

จังหวัดสงขลา

26 พ.ย. 2550

ประชุมรวม,พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ม.4
/แยกพบครูที่ปรึกษา

งานพัฒนาคุณธรรม

หัวหน้าระดับชั้น,ครูที่ปรึกษา

หอประชุม

27 พ.ย. 2550

ประชุมรวม,พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ม.6
/แยกพบครูที่ปรึกษา

งานพัฒนาคุณธรรม

หัวหน้าระดับชั้น,ครูที่ปรึกษา

หอประชุม

27 พ.ย.-1 ธ.ค. 50

สัปดาห์ต่อต้านเอดส์ ยาเสพติดและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

ครูการะเกด   สัตยาวุธ

หอประชุม

คาบจริยธรรม

28 พ.ย. 2550

ประชุมรวม,พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ม.5
/แยกพบครูที่ปรึกษา

งานพัฒนาคุณธรรม

หัวหน้าระดับชั้น,ครูที่ปรึกษา

หอประชุม

30 พ.ย. 2550

ส่งหลักสูตรสถานศึกษา

ครูจันทรา  ด่านคงรักษ์

ห้องวิชาการ

 

ธันวาคม  2550

สัปดาห์

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

เสาร์

 

 

 

 

 

 

 

1

8

2

3

4

5

6

7

8

9

9

10

11

12

13

14

15

10

16

17

18

19

20

21

22

11

23

24

25

26

27

28

29

 12

30

31

 

 

 

 

 

                                                                 5  วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                              10  วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ                          25  วันคริสต์มาส                  
                                                                  31  วันสิ้นปี
  

วัน เดือน ปี

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่

1  ธ.ค. 2550

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ม.4  ภาคเช้า,  ม.5  ภาคบ่าย

ฝ่ายบริหาร,งานพัฒนานักเรียน
หัวหน้าระดับชั้น,ครูที่ปรึกษา
คณะกรรมการตามคำสั่ง

หอประชุม
ห้องเรียน

2  ธ.ค.  2550

ประชุมผู้ปกครอง   ม.6 ภาคเช้า

ฝ่ายบริหาร,งานพัฒนานักเรียน

หัวหน้าระดับชั้น,ครูที่ปรึกษา

หอประชุม
ห้องเรียน

3-7 ธ.ค. 2550

สัปดาห์ “พัฒนาสิ่งแวดล้อม...และทำดี เพื่อพ่อ”

คณะกรรมการงานพัฒนานักเรียน
ครูที่ปรึกษา,คณะกรรมการนักเรียน

นักเรียนทุกคน,งานอาคารสถานที่

ทั่วโรงเรียน

3  ธ.ค.  2550

ประชุมรวม,พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ม.4

ตรวจเครื่องแต่งกาย

งานพัฒนาคุณธรรม,หัวหน้าระดับ
ครูที่ปรึกษา

หอประชุม

4  ธ.ค.  2550

ประชุมรวม,พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ม.6

ตรวจเครื่องแต่งกาย

งานพัฒนาคุณธรรม,หัวหน้าระดับ
ครูที่ปรึกษา

หอประชุม

4 ธ.ค. 2550

พิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
พ่อหลวงของแผ่นดิน

คณะกรรมการงานพัฒนานักเรียน
ครูที่ปรึกษา,คณะกรรมการนักเรียน

นักเรียนทุกคน,งานอาคารสถานที่

หน้าเสาธง

5-7 ธ.ค. 2550

โครงการกล้าน้อยแตกกอ

ครูอุไรรัตน์  ช้างทรัพย์และคณะ

จังหวัดตรัง

7  ธ.ค.  2550

ประชุมครูประจำเดือน ธ.ค. 2550 (ครั้งที่ 10/50)

ฝ่ายบริหาร

ห้องโสตทัศนศึกษา

10-14 ธ.ค. 2550

สัปดาห์ “รณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย”

คณะกรรมการงานพัฒนานักเรียน

งานประชาสัมพันธ์

งานคณะกรรมการนักเรียน

ทั้งภายใน,ภายนอกโรงเรียน

11-14 ธ.ค. 2550

ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 3

งานพัฒนาบุคลากร

ห้องวิชาการ

11 ธ.ค. 2550

นักเรียนชั้น ม.6 พบฝ่ายบริหาร

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน

ฝ่ายบริหาร,งานประชาสัมพันธ์

งานคณะกรรมการนักเรียน

หอประชุม

12 ธ.ค. 2550

นักเรียนชั้น ม.5 พบฝ่ายบริหาร

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน

ฝ่ายบริหาร,งานประชาสัมพันธ์

งานคณะกรรมการนักเรียน

หอประชุม

12-14  ธ.ค. 2550

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการมัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ครูและนักเรียนทุกคน

ร.ร.เบญจมราชูทิศ

14  ธ.ค. 2550

อบรมเชิงปฏิบัติการ ICT เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 2

งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ

ห้องคอมฯ

17 ธ.ค. 2550

ประชุมรวม, พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ม.4

แยกพบครูที่ปรึกษา

งานพัฒนาคุณธรรม

หัวหน้าระดับชั้น,ครูที่ปรึกษา

หอประชุม

18 ธ.ค. 2550

ประชุมรวม, พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ม.6

แยกพบครูที่ปรึกษา

งานพัฒนาคุณธรรม

หัวหน้าระดับชั้น,ครูที่ปรึกษา

หอประชุม

19 ธ.ค. 2550

ประชุมรวม, พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ม.5

แยกพบครูที่ปรึกษา

งานพัฒนาคุณธรรม

หัวหน้าระดับชั้น,ครูที่ปรึกษา

หอประชุม

21 ธ.ค. 2550

กิจกรรมวันคริสต์มาส

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

หอประชุม

21ธ.ค. 2550

กิจกรรมเคาะประตูสู่ประชาธิปไตย

ชุมนุม To Be Number One

เขตพื้นที่
อำเภอพระพรหม

24-28  ธ.ค. 2550

สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2550

ครูและนักเรียนทุกคน

ห้องเรียน

    ธ.ค. 2550

เปิดชมรม To Be Number One

ชุมนุม To Be Number One

โรงเรียน

ธ.ค. 50- ม.ค. 51

โครงการทัศนศึกษา “ศึกษาสถานที่สำคัญ
ตามรอยวรรณกรรม
”

ครูธนัชพร ภูวรณ์
ครูพมรศรี  ชูรัตน์

กทม.กาญจนบุรี

อยุธยา,สระบุรี
ลพบุรี,ระยอง

 

มกราคม   2551

สัปดาห์

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

เสาร์

12

 

 

1

2

3

4

5

13

6

7

8

9

10

11

12

14

13

14

15

16

17

18

19

15

20

21

22

23

24

25

26

16

27

28

29

30

31

 

 

                                                  1  วันขึ้นปีใหม่                     12  วันเด็กแห่งชาติ                       16  วันครู                

วัน เดือน ปี

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่

2  ม.ค. 2551

ประชุมรวม,พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ม.5

ตรวจเครื่องแต่งกาย

งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

หัวหน้าระดับชั้น,ครูที่ปรึกษา

หอประชุม

5  ม.ค.  2551

อบรมกิจกรรม“To Be Number One  เพื่อนใจวัยรุ่น”

นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้และนักเรียนในเครือข่ายที่  9

ชุมนุม To Be Number One

โรงเรียน

7  ม.ค. 2551

ประชุมรวม,พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ม.4

ติดตามผลระเบียบการแต่งกาย

งานพัฒนาคุณธรรม
หัวหน้าระดับชั้น,ครูที่ปรึกษา

หอประชุม

7-11 ม.ค. 2551

สัปดาห์ “ทำดี -ได้ดี” 

งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

หัวหน้าระดับชั้น,ครูที่ปรึกษา

งานประชาสัมพันธ์

งานคณะกรรมการนักเรียน

หน้าเสาธง

8 ม.ค. 2551

ประชุมรวม,พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ม.6

ติดตามผลระเบียบการแต่งกาย

งานพัฒนาคุณธรรม,
หัวหน้าระดับชั้น,ครูที่ปรึกษา

หอประชุม

9 ม.ค. 2551

ประชุมรวม,พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ม.5

ติดตามผลระเบียบการแต่งกาย

งานพัฒนาคุณธรรม,
หัวหน้าระดับชั้น,ครูที่ปรึกษา

หอประชุม

11  ม.ค. 2551

ประชุมครูประจำเดือน ม.ค. 2551 (ครั้งที่ 1/2551)

ฝ่ายบริหาร

ห้องโสตทัศนศึกษา

12 ม.ค. 2551

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

 

 

14-18 ม.ค. 2551

ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 4

งานพัฒนาบุคลากร

ห้องวิชาการ

14 ม.ค. 2551

ประชุมรวม,พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ม.4

ตรวจผม,ติดตามผลระเบียบการแต่งกาย

งานพัฒนาคุณธรรม,
หัวหน้าระดับชั้น,ครูที่ปรึกษา

หอประชุม

15 ม.ค. 2551

ประชุมรวม,พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ม.6

ตรวจผม,ติดตามผลระเบียบการแต่งกาย

งานพัฒนาคุณธรรม,
หัวหน้าระดับชั้น,ครูที่ปรึกษา

หอประชุม

16 ม.ค. 2551

ร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ

ครูทุกคน

ตามที่กำหนด

18-19  ม.ค.  2551

อบรมยุวชน DJ.  ในโครงการ “ดี.เจ.จิ๋ว” นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้และนักเรียน
ในเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

ประชาสัมพันธ์ 

โรงเรียน

21-25 ม.ค. 2551

สัปดาห์ “รณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด”

คณะกรรมการงานพัฒนานักเรียน

งานประชาสัมพันธ์,คณะกรรมการนักเรียน,ชุมนุม
To Be Number One

ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

21  ม.ค. 2551

ประชุมรวม,พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ม.4

กิจกรรมต่อต้านสิ่งเสพติด

งานพัฒนาคุณธรรม

หัวหน้าระดับชั้น,ครูที่ปรึกษา

หอประชุม

22  ม.ค. 2551

ประชุมรวม,พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ม.6

กิจกรรมต่อต้านสิ่งเสพติด

งานพัฒนาคุณธรรม

หัวหน้าระดับชั้น,ครูที่ปรึกษา

หอประชุม

23  ม.ค. 2551

ประชุมรวม,พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ม.5

กิจกรรมต่อต้านสิ่งเสพติด

งานพัฒนาคุณธรรม

หัวหน้าระดับชั้น,ครูที่ปรึกษา

หอประชุม

28  ม.ค. 2551

นักเรียนชั้น ม.4 พบฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร/หัวหน้าระดับชั้น

ครูที่ปรึกษา

หอประชุม

29  ม.ค. 2551

นักเรียนชั้น ม.6 พบฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร/หัวหน้าระดับชั้น

ครูที่ปรึกษา

หอประชุม

30  ม.ค. 2551

นักเรียนชั้น ม.5 พบฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร/หัวหน้าระดับชั้น

ครูที่ปรึกษา

หอประชุม

 

กุมภาพันธ์  2551

สัปดาห์

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

เสาร์

16

 

 

 

 

 

1

2

17

3

4

5

6

7

8

9

18

10

11

12

13

14

15

16

19

17

18

19

20

21

22

23

20

24

25

26

27

28

29

 

                                                                  7  วันตรุษจีน                                    14  วันแห่งความรัก
                                    21  วันมาฆบูชา          
                       
24  วันศิลปินแห่งชาติ
      

วัน เดือน ปี

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่

1 ก.พ. 2551

แสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์

ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

โรงเรียน

1 ก.พ. 2551

กิจกรรม “รักนี้ แด่น้อง โรงเรียนประถมศึกษา”

ชุมนุม To Be Number One

ร.ร.ประถม

อ.พระพรหม

2  ก.พ. 2551

กิจกรรม “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ถวายสังฆทาน สืบสานประเพณีให้ทานไฟ”

คณะกรรมการตามคำสั่ง

 

4  ก.พ. 2551

ประชุมรวม,พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ม.4

ติดตามผลระเบียบการแต่งกาย

งานพัฒนาคุณธรรม,
หัวหน้าระดับชั้น,ครูที่ปรึกษา

หอประชุม

5  ก.พ. 2551

ประชุมรวม,พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ม.6

ติดตามผลระเบียบการแต่งกาย

งานพัฒนาคุณธรรม,
หัวหน้าระดับชั้น,ครูที่ปรึกษา

หอประชุม

6  ก.พ. 2551

ประชุมรวม,พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ม.5

ติดตามผลระเบียบการแต่งกาย

งานพัฒนาคุณธรรม,
หัวหน้าระดับชั้น,ครูที่ปรึกษา

หอประชุม

8  ก.พ. 2551

ประชุมบุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป เพื่อสรุปงาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ห้องเฉลิมพระเกียรติฯ

11-15 ก.พ. 2551

สัปดาห์ “หนู...รักพ่อ,แม่ มากกว่าใครๆ น่ะ”

คณะกรรมการงานพัฒนานักเรียน
งานประชาสัมพันธ์,คณะกรรมการนักเรียน,ชุมนุม
To Be Number One

หน้าเสาธง

11-15 ก.พ. 2551

ประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน

งานพัฒนานักเรียน

คณะกรรมการตามคำสั่ง

สำนักงานฝ่ายที่ 2

11 ก.พ. 2551

นักเรียนชั้น ม.4 พบครูที่ปรึกษา

ครูที่ปรึกษา

ห้องโฮมรูม

12 ก.พ. 2551

นักเรียนชั้น ม.6 พบครูที่ปรึกษา

ครูที่ปรึกษา

ห้องโฮมรูม

13 ก.พ. 2551

นักเรียนชั้น ม.5 พบครูที่ปรึกษา

ครูที่ปรึกษา

ห้องโฮมรูม

15  ก.พ. 2551

ประชุมครูประจำเดือน ก.พ. 2551 (ครั้งที่ 2 /2551)

ฝ่ายบริหาร

ห้องโสตฯ

21-22,25-26
ก.พ.  2551

สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2550

ครูและนักเรียนทุกคน

ห้องเรียน

25-27  ก.พ. 2551

ปรับคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน
ประจำภาคเรียนที่ 2/2550

งานพัฒนานักเรียน,หัวหน้าระดับชั้น

งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

คณะกรรมการตามคำสั่ง

ห้องโสตทัศนศึกษา

 

มีนาคม  2551

สัปดาห์

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

เสาร์

 

 

 

 

 

 

 

1

21

2

3

4

5

6

7

8

22

9

10

11

12

13

14

15

23

16

17

18

19

20

21

22

24

23

24

25

26

27

28

29

 

30

31

 

 

 

 

 

 

วัน เดือน ปี

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่

1-2 มี.ค. 2551

สอบ  O-NET 

 

ศูนย์สอบฯ

7-9 มี.ค. 2551

โครงการ  “To Be Number One  
สานฝันอาสาพัฒนาต้นกล้าน้อย
”

ชุมนุม To Be Number One

ร.ร. ใน

จ.นครศรีฯ

      มี.ค. 2551

ประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน

ฝ่ายบริหาร

ห้องโสตทัศนศึกษา

                                                                                                                                                                                                   ฝ่ายบริหารทั่วไป : 15 ตุลาคม 2550

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : Җомга, 31 август 2007 22:42:08

  โทรศัพท์ : 075-378650 , โทรสาร : 075-378650

Webmaster : pimons@gmail.com