นายพีระพงษ์  สองวิหค
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้


นายณัฐชัย   สมจิต

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

 

 

นางวันดี  แป้นสุข ฮอฟสตาด

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงบประมาณฯ

 

นายอุดม  เจริญผล

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 


นายไสว  หุตางกูร

ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารทั่วไป

 

 

 


 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑:%M น.)