ปฏิทินปฏิบัติราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม พ.ศ.2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้  จ.นครศรีธรรมราช

************************

 

วัน เดือน ปี

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

27 กุมภาพันธ์ 2561

- ประชุมครู (09.00 น.)
- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (13.00 น.)

กลุ่มบริหาร

มีนาคม 2561

- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.4,ม.5

คณะกรรมการตามคำสั่ง

5 มีนาคม 2561

- ประกาศผลสอบ

งานวัดผล

6-12 มีนาคม 2561

- ยื่นคำร้อง สอบแก้ตัว ครั้งที่ 1

งานวัดผล

10 มีนาคม 2561

- สอบนักเรียนโควต้า 14 จังหวัดภาคใต้

คณะกรรมการตามคำสั่ง

11 มีนาคม 2561

- สอบนักเรียนโปรแกรมพิเศษ SME

 

23 มีนาคม 2561

- จัดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน

 

25-28 มีนาคม 2561

- รับสมัครนักเรียน ม.4 รอบทั่วไป

คณะกรรมการตามคำสั่ง

1 เมษายน 2561

- สอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบทั่วไป

คณะกรรมการตามคำสั่ง

8 เมษายน 2561

- มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คณะกรรมการตามคำสั่ง

9 เมษายน 2561

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับหลักฐานจบการศึกษา

 

17-30 เมษายน 2561

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียนปรับพื้นฐาน

 

7 พฤษภาคม 2561 

- เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕:%M น.)