แสดงจำนวนลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2556                                      

 

ตำแหน่ง

ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างชั่วคราว

รวม

ครูภาษาอังกฤษ

ครูภาษาจีน

ครูภาษาญี่ปุ่น

ครูเกาหลี

ครูแนะแนว ,วัดผล

-

-

-

-

-

3

1

1

1

2

3

1

1

1

2

รวม

-

8

8

บรรณารักษ์

-

-

-

เจ้าหน้าที่ธุรการ

-

5

5

เจ้าหน้าที่เทคโน ฯ

-

-

-

นักการภารโรง

1

6

7

คนสวน

-

2

2

พนักงานขับรถ

1

-

1

ยาม

-

2

2

รวม

2

23

25

 

 


 

 

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๒๑:%M น.)