ทิศทางการพัฒนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ (พ.ศ.2556-2560)

พันธกิจ

     1. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล                

     2. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ  รวมทั้งภาษาสัญลักษณ์ และภาษาดิจิตอลอย่างมีประสิทธิผล

     3. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิด มีวิจารณญาณ  สามารถไตร่ตรองวิเคราะห์ สังเคราะห์ ริเริ่มสร้างสรรค์ แก้ปัญหาและกล้าตัดสินใจ

     4. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดค้น ออกแบบ พัฒนาชิ้นงาน มีทักษะการ วางแผน ทำงานเป็นทีมเห็นช่องทางสร้างในการสร้างอาชีพยุคใหม่ (Now  Economy)

     5. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่ดี มีคุณธรรม มีความเป็นไทย ภูมิใจในถิ่นฐาน  มีจิตสาธารณะมีทักษะการดำรงชีวิต  และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมโลกเป็นสมาชิกที่เข้มแข็งของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

     6. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนอิงมาตรฐานสากล (World  - Class  Standard  Curriculum  and  Instruction)

     7. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้

     8. โรงเรียนจัดการเรียนรู้เรื่องภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร  (ICT)  เพื่อการเรียนรู้ อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ 

     9. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้อิงถิ่นฐาน ให้เชื่อมประสานกับการศึกษา ประชาคม อาเซียนและประชาคมโลก

     10. ครูพัฒนาความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและ จรรยาบรรณทางวิชาชีพครูยุคใหม่    

     11. โรงเรียนบริหารจัดการได้คุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล

     12. โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุน แนะแนว ช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล ให้ได้พัฒนาตนเต็ม  ตามศักยภาพ

     13. โรงเรียนมีภาคีร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในระดับท้องถิ่น  ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ

     14. โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการแหล่งเรียนรู้ใหม่ให้มีคุณภาพเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและคุ้มค่า

     15. โรงเรียนใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ มีสถาบัน และองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วน เป็นเครือข่าย ร่วมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

 

เป้าประสงค์  

ด้านคุณภาพนักเรียน

     1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสาระจากคะแนนทดสอบระดับชาติเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ระดับชาติ

     2. นักเรียนใฝ่ดี มีคุณธรรม มีวินัยและจิตสาธารณะ

     3. นักเรียนมีทักษะด้านการคิด คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้

     4. นักเรียนมีทักษะด้านการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้

     5. นักเรียนสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาษา Digital อย่างมีประสิทธิภาพ

     6. นักเรียนมีสุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี มีทักษะชีวิต

     7. นักเรียนมีความเป็นสากลเป็นพลเมืองดีของอาเซียนและเป็นพลโลก

ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

     1. ครูเป็นมืออาชีพ รอบรู้ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง

     2. ครูสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้

     3. ครูใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอน

     4. ครูมีแผนการสอน

     5. ครูมีจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบ

     6. ครูพัฒนาตนเอง

ด้านการบริหารจัดการ

     1. บริหารยึดหลักธรรมมาภิบาล

     2. บริหารเชิงระบบ

     3. บริหารกระจายอำนาจ

     4. บริหารแบบมีส่วนร่วม

     5. บริหารระดมทรัพยากร

ด้านแหล่งเรียนรู้และชุมชน

     1. มีสื่อพอเพียง ทันสมัย

     2. มีบรรยากาศ ภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมดี

     3. โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคดี

     4. มีห้องปฏิบัติการทุกกลุ่มสาระ

     5. มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนการสอน

 

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 ด้านคุณภาพนักเรียนยุคใหม่

          1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล

          2. ส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่รู้ เรียนรู้ด้วยตนเอง รักการอ่านและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง

          3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน มีค่านิยมที่พึงประสงค์เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสำนึก มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย

          4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้

กลยุทธ์ที่ 2 ด้านคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษายุคใหม่

          1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง

          2. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ ICT และภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้

          3. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ

          4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเอง  และมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

          5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทำงานอย่างมีระบบ

          6. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถเป็นมืออาชีพและเป็นครูยุคใหม่

กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการบริหารและการจัดการยุคใหม่

           1. จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี

           2. ผู้บริหารบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  (good  governance)

           3. ผู้บริหารบริหารเชิงระบบ (PDCA)

           4. ผู้บริหารบริหารแบบกระจายอำนาจและมีส่วนร่วม

           5. มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 4 ด้านคุณภาพแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่

            1. โรงเรียนพัฒนาและจัดบริหารแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

            2. โรงเรียนใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ มีสถาบันองค์กรต่าง ๆทุกภาคส่วนเป็นเครือข่ายร่วมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา

            3. โรงเรียนจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนอย่างพอเพียงและทันสมัย

            4. โรงเรียนจัดบรรยากาศ  ภูมิทัศน์  สิ่งแวดล้อมที่ดี เหมาะสม มีโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

            5. โรงเรียนจัดให้มีห้องปฏิบัติการ  มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีพอเพียงในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๒๐:%M น.)