ตาราง แสดงจำนวน ข้าราชการครูจำแนกตามระดับวุฒิการศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ / งานที่ปฏิบัติปีการศึกษา 2556

 

หมวดวิชา/งานที่ปฏิบัติ

ระดับวุฒิสูงสุด

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

รวม

บริหาร

4

-

4

ภาษาไทย

4

3

7

คณิตศาสตร์

1

9

10

วิทยาศาสตร์

4

8

12

สังคมศึกษา

3

3

6

พลานามัย สุขศึกษา

1

2

3

ศิลปะ

1

2

3

การงานอาชีพ

3

3

6

ภาษาต่างประเทศ

3

10

13

แนะแนวการศึกษา

1

-

1

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

-

1

1

บรรณารักษ์

-

2

2

รวม

23

45

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๒๑:%M น.)