นางพึงพิศ  กีรติกรพิสุทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

เลขที่ตำแหน่ง : 25734

บธ.บ. : การจัดการทั่วไป

นางสาวเสาวภา โชติพันธ์

ครูชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง : 841

ศศ.บ. บรรณรักษ์


นายวธัญญู  ทองเหลือ

ครูชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง : 11772

.: เกษตรศาสตร์

ศษ.ม.  : การบริหารการศึกษา

นายสุภาพ  ศิลปวาที

ครูชำนาญการพิเศษ

เลขที่ตำแหน่ง : 4480

ศศ.บ  : เทคโนโลยีการศึกษา

กศ.ม.  : เทคโนโลยีการศึกษา

นายไสว  หุตางกูร

ครูชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง : 11199

.. : เทคโนโลยีทางการศึกษา

นายอัศวิน จุลมูล

ครูชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง : 529(ส)

วท.บ  : วิทยาการคอมพิวเตอร์
บช.บ  :  การบัญชี

วท.ม.  : วิทยาการคอมพิวเตอร์

     

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙:%M น.)