นายศรีศัก นามเสน

ครูชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง : 25709

กศ.บ. : ภาษาไทย.ส.อัญชลิกร  การัยภูมิ

ครูชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง : 121803

กศ.บ. : ภาษาไทย

กศ.ม. : ภาษาไทย


ดร.ธนัชพร  ภูวรณ์

ครูชำนาญการพิเศษ

เลขที่ตำแหน่ง : 114741

ศษ.บ.  : การบริหารการศึกษา

กศ.ม. : ไทยคดีศึกษา

ศษ.ด. : บริหารการศึกษา

นางกัลยา  ยอดวิจารณ์

ครูชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง : 117099

ศศ.บ. : ภาษาไทยดร.พมรศรี ชูรัตน์

ครูชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง : 4058

ค.บ. : ภาษาไทย

ศษ.ม. : การบริหารการศึกษา

ศษ.ด. : บริหารการศึกษา

นางอรชร  สมประดิษฐ์

ครูชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง : 120524

.บ. : ภาษาไทย

ศษ.ม.  : การบริหารการศึกษา


   
 

นางอรัญญา ยกล้วน

ครูชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง : 1145

ค.บ. : ภาษาไทย

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕:%M น.)