การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง น้ำ โดย ใช้กิจกรรมการเรียนแบบช่วยกันเรียนหรือการเรียนแบบร่วมมือ (ครูวัชรีกุล สำเภาพล)