กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นายนพปฎล แสนเรือง
ครูชำนาญการ
นางสุธีรา พรหมแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกันตยา กระจาย
ครูชำนาญการพิเศษ
นางมณฑา คำนุ่น
ครูชำนาญการ
นางทัศนีย์ สุขเนาว์
ครูชำนาญการพิเศษ
ดร.ภูริชญา เผือกพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ
นายศักดิ์ณรงค์ มุสิแก้ว
ครู คศ.1
เลขที่ตำแหน่ง : 8312
ศศ.บ. : ภาษาเกาหลี
B.A.Korean : การสอนภาษาเกาหลี
นางสาววันทนี ญาณหาญ
ครูชำนาญการ
นางสาวสุพวงรัตน์ ไชยฉิม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวภัทรธัญมาศ นะนุ่น
ครูชำนาญการ
นางสาวกัลยา ออมสิน
ครูชำนาญการ
นางสาวปิยฉัตร เจ้าย่าน
ครู

 

ครูต่างชาติ

 

Mr.Daniel John Eagle
Mr.Melvin Lanaria Fordan
Mr.Klaus Podinga
Ms.Gerlie Lequin