แผนกลยุทธ์

banner strategic

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านแผนกลยุทธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

 

vision

 

พันธกิจ

เป้าประสงค์

กำหนดกลยุทธ์

   1. พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

เป้าประสงค์ที่ 1

   1. พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากลเพื่อสู่ความเป็นเลิศ

   2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

เป้าประสงค์ที่ 2

   2. ผู้เรียนมีคุณธรรมและ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

กลยุทธ์ ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสารณะ ความสำนึกในความเป็นชาติไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ตามแนวระบอบประชาธิปไตยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   3. ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถมีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาชีพ

เป้าประสงค์ที่ 3

   3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาชีพ

กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและสนับสนุนส่งเสริมด้านวิทยฐานะเพื่อยกมาตรฐานทางวิชาชีพ

   4. พัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ที่ 4

   4. การใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ ที่ 4 พัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

   5. สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่มาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ที่ 5

   5. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการ ด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่มาตรฐานสากล

กลยุทธ์ ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม