กลุ่มบริหารวิชาการ

banner knowledge

 

1. คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ

มีหน้าที่

 1. เป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในการกำหนดทิศทาง และแนวนโยบายในการดำเนินงานของฝ่าย
 2. วางแผนนำแนวนโยบายของโรงเรียนในด้านการบริหารงานฝ่ายไปสู่การปฏิบัติ
 3. ร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลแนวปฏิบัติต่างๆ ให้ทันเหตุการณ์ รวมทั้งให้คำปรึกษาหารือในการพัฒนางานตามปฏิทินการปฏิบัติงานทุกครั้ง\
 4. เป็นกรรมการที่ปรึกษา ให้คำแนะนำงานทั่วไปของฝ่าย ด้าน ต่าง ๆ
  4.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
  4.2 การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน
  4.3 การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน
  4.4 การวัดและการประเมินผลการเรียน
  4.5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 5. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานในการจัดการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนเพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามหลักการ และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
 6. เสนอแนะความคิดเห็นและให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนในการดำเนินงานของฝ่ายตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่ายภายในโรงเรียนและบุคลากรภายนอกโรงเรียน เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
 7. ร่วมจัดทำแผนการเรียนของโรงเรียน
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

มีหน้าที่

 1. บริหารงานวิชาการเป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการสถานศึกษาเกี่ยวกับงานวิชาการ
 2. วางแผนจัดระบบ กำกับ นิเทศ ติดตามการบริหารงานวิชาการ
 3. ดำเนินการ กำกับ นิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
 4. กำกับ นิเทศ ติดตามการพัฒนาการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ
 5. ควบคุมดูแลอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้
 6. กำกับดูแลการพัฒนาครูทางด้านวิชาการโดยให้โอกาสเข้าร่วมประชุม สัมมนา ศึกษาต่อ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนางาน
 7. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนทางด้านวิชาการและทักษะชีวิต
 8. ประสานงานและร่วมมือกับกลุ่มงานต่าง ๆ และองค์กรภายนอกเพื่อพัฒนางานเครือข่ายวิชาการ
 9. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในกลุ่มบริหารวิชาการ
 10. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

มีหน้าที่

 1. ปฏิบัติราชการแทนเมื่อรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
 2. ประสานงานและดำเนินการ ติดตามงานตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระหรืองานสังกัดกลุ่มบริหารวิชาการ
 3. ประสานงานการดำเนินงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. งานฝ่ายต่างๆ ในกลุ่มบริหารวิชาการ

4.1 งานสำนักงานและสารสนเทศ

มีหน้าที่

 1. จัดทำแผนงาน/โครงการของกลุ่มบริหารวิชาการ
 2. รับผิดชอบงานสารบรรณและจัดทำวาระการประชุม จดบันทึกการประชุมและรายงานการประชุม
 3. จัดทำเอกสารและแบบฟอร์มการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
 4. วางแผนและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงานและให้บริการเกี่ยวกับการเรียนการสอน
 5. จัดทำและรวบรวมระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ
 6. จัดทำข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานของนักเรียนและครูให้เป็นปัจจุบัน
 7. รวบรวมจัดเก็บเอกสารข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบพร้อมให้บริการ
 8. ประสานงานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สหวิทยาเขต โรงเรียน และหน่วยงานอื่น ๆ ในเรื่องเกี่ยวข้องกับวิชาการ
 9. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4.2 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

มีหน้าที่

 1. จัดทำโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยบูรณาการเนื้อหาสาระการเรียนรู้ให้เหมาะสม
 2. รวบรวมหลักสูตรของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดทำในหลักสูตรสถานศึกษา วางแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรด้วยการประเมินและวิจัยการใช้หลักสูตรและนำผลไปพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับโรงเรียนอยู่เสมอ
 3. พัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยให้ครูทำแผนการเรียนรู้ จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ การจัดกิจกรรมกระบวนการวัดผลและประเมินผล สอดคล้องกับหลักสูตร
 4. บริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตรของสถานศึกษา
 5. จัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
 6. พัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 7. นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตร จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
 8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 4.3 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

มีหน้าที่

 1. รับผิดชอบงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดทำหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้
 2. จัดทำโครงสร้างการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ และผู้รับผิดชอบ
 3. จัดทำแผนงานโครงการของกลุ่มสาระการเรียนรู้
 4. บริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตรของสถานศึกษา
 5. จัดทำตารางสอน ตารางเรียน ตารางการใช้ห้อง และกำกับติดตาม
 6. กำกับให้ครูจัดทำโครงการสอนและแนวการจัดการเรียนรู้
 7. จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และหนังสือแบบเรียนให้เพียงพอกับผู้เรียน
 8. กำกับ ติดตามการสอน จัดสอนแทนและให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามตารางสอน
 9. จัดให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียน และพัฒนาครูโดยการประชุมสัมมนาศึกษาดูงาน
 10. กำกับ ติดตามให้การดำเนินงานของกลุ่มสาระเป็นไปตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน
 11. พัฒนาและส่งเสริมให้ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 12. การวัดและประเมินผลการเรียน วัดและประเมินตามสภาพจริงและจัดสอนซ่อมเสริม และจัดสอบแก้ตัวให้นักเรียนที่ผลการเรียนไม่ผ่านการประเมิน

4.4 งานวัดผลและประเมินผล

มีหน้าที่

 1. จัดทำแผนงาน/โครงการและปฏิบัติงานวัดผลและประเมินผล
 2. ส่งเสริม นิเทศ ติดตาม พัฒนาครูและกำกับดูแลให้ครูจัดทำแผนการวัดและประเมินผลรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและสาระการเรียนรู้
 3. จัดสอบวัดผลกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน และจัดสอบแก้ตัวการลงทะเบียนเรียนซ้ำ
 4. ดำเนินการแก้ปัญหาการเรียนของนักเรียนทั้งระหว่างเรียนและหลังประเมินผลร่วมกับครูผู้สอน
 5. กลุ่มสาระ กลุ่มงาน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 6. ดำเนินการจัดทำข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียน กรอกข้อมูล การติดตามการกรอกข้อมูลในรายงานวัดผลและส่งต่อนายทะเบียน
 7. ติดตามสรุปข้อมูลผลการเรียนจากครูผู้สอนและจัดทำเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ
 8. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-Net)
 9. กำกับ ติดตามการจัดทำเอกสารบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.๕) และเอกสารรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.๖) ของครูให้เป็นปัจจุบัน
 10. จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับงานวัดผล
 11. จัดเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของงานวัดผลและประเมินผล
 12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4.5 งานทะเบียนวัดผลและเทียบโอนผลการเรียน 

มีหน้าที่

 1. จัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนางานทะเบียนและปฏิทินปฏิบัติงาน
 2. จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียน เช่น เอกสารลงทะเบียนเรียน
 3. รับมอบตัวและจัดทำเอกสารหลักฐานของนักเรียน การรับและจำหน่ายนักเรียน
 4. ลงทะเบียนออกเลขประจำตัว กรอกประวัตินักเรียน จัดทำรายชื่อนักเรียนแต่ละระดับชั้น
 5. จัดทำและเก็บเอกสารหลักฐานการเรียนของนักเรียน
 6. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องตามระเบียบในการจบหลักสูตรการศึกษา
 7. สำรวจรายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้นและจัดทำรายชื่อนักเรียนให้ถูกต้อง และข้อมูลนักเรียนเป็นปัจจุบัน
 8. ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของโรงเรียน
 9. จัดเทียบโอนผลการเรียนกรณีนักเรียนย้ายเข้า-ออก ให้ถูกต้อง
 10. การตัดสินและอนุมัติผลการเรียนผ่านช่วงชั้น
 11. การออกหลักสูตรแสดงผลการจบการศึกษา
 12. ปฏิบัติงานหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

4.6 งานบริการแนะแนว

มีหน้าที่

 1. จัดทำแผนงานโครงการและปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี
 2. จัดระบบแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษาโดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน ดังนี้
  2.1 ตั้งคณะกรรมการแนะแนวภายในสถานศึกษา
  2.2 วางแผนจัดกิจกรรมแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพในสถานศึกษา
 3. การจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรสถานศึกษาโดย
  - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
  - จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ แบบบันทึกและจัดทำสื่อ
 4. จัดทำระเบียนและทะเบียนประวัติเกี่ยวกับนักเรียน ติดตาม รวบรวมข้อมูล และจัดทำทะเบียนประวัตินักเรียนที่จบการศึกษา
 5. ติดตามและประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการแนะแนวสถานศึกษา
 6. ประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการแนะแนวกับสถานศึกษาอื่น หรือเครือข่ายแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
  6.1 รวบรวมข้อมูลสถานศึกษาที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและแนะแนวดีเด่นเป็นแบบอย่าง
  6.2 ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวดีเด่น
  6.3 พัฒนาระบบแนะแนวภายในสถานศึกษาแนวทางการดำเนินงาน โดยใช้กระบวนการแนะแนวพัฒนาผู้เรียนทุกระดับ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ได้แก่ บริการรวบรวมข้อมูลนักเรียน บริการสารสนเทศ บริการให้คำปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคล และบริการติดตามผล
 7. จัดทำทะเบียนทุนการศึกษา ทุนกู้ยืม และดูแลช่วยเหลือนักเรียนเกี่ยวกับทุนต่าง ๆ สำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการสนับสนุนทุนต่าง ๆ แต่งตั้งกรรมการพิจารณาทุน ประสานงานกับหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนแก่นักเรียนตลอดจนทำหลักฐาน เอกสารประกอบเรื่องทุนต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบ       
 8. จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพให้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และจัดทำเอกสารหลักฐานสำหรับนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาให้ศึกษาต่อในสถาบันต่าง ๆ และรายงานผลการจัดกิจกรรม
 9. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
 10. การส่งเสริมอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียน
 11. บริหารงานแนะแนวให้เอื้อต่อการดำเนินงานวิชาการโรงเรียน
 12. พัฒนาครูแนะแนวและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานแนะแนว
 13. จัดสอนกิจกรรมแนะแนวห้องเรียนละ ๑ คาบต่อสัปดาห์
 14. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดระบบสารสนเทศ มีการผลิต การใช้ การพัฒนารวมทั้ง แลกเปลี่ยนสื่อ เครื่องมือ เทคนิค เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการแนะแนวอย่างต่อเนื่อง
 15. จัดทำ ปพ.๘ (ระเบียนสะสม) สำหรับให้นักเรียนแต่ละคนได้บันทึก
 16. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

4.7 งานห้องสมุด

มีหน้าที่

 1. จัดทำแผนงานโครงการพัฒนางานห้องสมุดและปฏิบัติการปฏิบัติงานประจำปี ให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน
 2. จัดระบบและวางแผน กำหนดระเบียบการใช้บริการห้องสมุด จัดทำทะเบียนสื่อ แหล่งเรียนรู้ในห้องสมุด ในโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น
 3. จัดซื้อ จัดหา หนังสือ ตำรา วารสารและสิ่งพิมพ์ ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศสร้างแหล่งเรียนรู้อย่างเพียงพอและทันสมัย
 4. จัดบรรยากาศในห้องสมุดให้เหมาะแก่การเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ แสวงหาคำตอบ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
 5. จัดระบบการเก็บข้อมูล ทะเบียนหนังสือ เอกสารประเภทต่าง ๆ รวมทั้งดูแลซ่อมบำรุงรักษาเอกสาร สื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนบริการเย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ
 6. จัดเตรียมหนังสือ ตำรา วารสาร และสิ่งพิมพ์ ข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศเพื่อนำออกให้บริการ
 7. ให้บริการยืม-คืน หนังสือ ตำราวิชาการ สิ่งพิมพ์ ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุ่งหมายและมาตรฐาน
 8. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าและการใช้ห้องสมุด กิจกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรมรักการอ่าน และรายงานผลเป็นระบบต่อผู้บริหาร
 9. เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการใช้ห้องสมุด การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ และข้อมูลเกี่ยวกับการอ่าน และความสามารถในการค้นคว้าความรู้จากห้องสมุด สื่อต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษาประเมินผลและรายงานผลการใช้ห้องสมุด
 10. ดูแลและประสานงานกับผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้อินเตอร์เน็ต
 11. จัดและพัฒนาสถานที่ห้องสมุดให้เหมาะสมกับเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ได้ตลอดเวลา และหลากหลาย
 12. จัดให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์และเครื่องอำนวยความสะดวกเพียงพอ และดูแลรักษา ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้การได้ตลอดเวลา
 13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

4.8 งานทดสอบการศึกษา

มีหน้าที่

 1. จัดทำแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานของงานรับนักเรียน
 2. กำหนดเขตพื้นที่บริการ โครงสร้าง แผนการรับนักเรียน
 3. กำหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีการรับนักเรียนของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายการรับนักเรียนจากหน่วยงานต้นสังกัด
 4. จัดทำคู่มือการรับนักเรียน ใบสมัคร บัตรประจำตัวผู้สมัคร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจ
 5. จัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนตามศักยภาพของนักเรียนและตามความเหมาะสม
 6. รายงานผลการรับนักเรียนต่อหน่วยงานต้นสังกัด
 7. ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น
 8. ประสานงานการดำเนินงานแบ่งเขตพื้นที่บริการร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 9. ประสานงานกับฝ่ายบริหาร จัดทำคำสั่งคณะกรรมการรับนักเรียนในหน้าที่ต่าง ๆ ตามกำหนดให้สอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัด
 10. ประสานงานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน
 11. ประสานงานกับคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนเพื่อทราบข้อมูล และรายละเอียดการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของทุกปีการศึกษา
 12. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4.9  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

     4.9.1 กิจกรรมชุมนุม

     4.9.2 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

     4.9.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

     4.9.4 กิจกรรมแนะแนว

             มีหน้าที่

 1. จัดทำแผนงาน/โครงการ และปฏิทินการปฏิบัติงานของงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 2. จัดทำหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 3. รวบรวมระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 4. จัดให้ผู้เรียนเลือกกิจกรรม เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม
 5. ประสานงานกับบุคลากร หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการจัดกิจกรรม
 6. จัดทำแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม กิจกรรมชุมนุม แนะแนว กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
 7. เก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานในการเข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นระบบ
 8. ดูแล ส่งเสริม กำกับติดตาม การพัฒนากิจกรรมในหลักสูตร
 9. จัดอบรมสร้างเสริมประสบการณ์การปฏิบัติงาน ให้ความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 10. จัดกิจกรรมซ่อมเสริม ปรับปรุง ผลการเรียนที่ไม่ผ่านกิจกรรม
 11. กำกับ นิเทศ ติดตาม สรุปผลและรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นภาคเรียน
 12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4.10 งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้

มีหน้าที่

 1. ส่งเสริมให้ครูจัดทำและพัฒนาสื่อนวัตกรรมมาใช้ในการเรียนการสอน
 2. สำรวจแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในสถานศึกษา ชุมน ท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 3. จัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น และจัดทำเอกสารเผยแพร่ให้แก่ครูสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ
 4. จัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้
 5. ส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา
 6. ร่วมกับกลุ่มบริหาร กลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา

4.11 งานโรงเรียนมาตรฐานสากล

มีหน้าที่

 1. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen): เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ำหน้าทางความคิด , ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ , ร่วมกันรับผิดชอบสังคมโลก
 2. ส่งเสริมการยกระดับการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World Class Standard)
 3. สนับสนุนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management)
 4. รวบรวมและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล
 5. ประสานงานกับงานหลักสูตรในการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
 6. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EIS)
 7. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ISñ, ISò, ISó ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 8. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานของนักเรียนด้านโครงงานในรายวิชาต่าง ๆ และผลงานในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
 9. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง และห้องเรียนพิเศษ ได้แก่ ห้องเรียนภาษาจีน ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น ห้องเรียนภาษาเกาหลี และห้องเรียนโครงการพิเศษ SME Gifted
 10. สรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล
 11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4.12 งานโครงการห้องเรียนพิเศษ

มีหน้าที่

 1. จัดทำแผนปฏิบัติงาน ให้คำปรึกษา ช่วยเหลืออำนวยความสะดวก กำกับ ดูแลงานโครงการให้ประสบผลสำเร็จและแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
 2. วิเคราะห์ ตรวจสอบ วางแผนการดำเนินงานของโครงการพิเศษ
 3. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกฝ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนในโครงการพิเศษ
 4. ประชาสัมพันธ์โครงการ ประสานงานรับสมัคร และจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการห้องเรียนพิเศษ
 5. จัดทำโครงสร้างหลักสูตร กำหนดรายวิชาและอธิบายรายวิชา
 6. ให้คำปรึกษา นิเทศ กำกับ และติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการห้องเรียนพิเศษ
 7. จัดทำโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน การจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ
 8. จัดทำปฏิทินดำเนินงาน ติดต่อประสานงาน ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี
 9. นิเทศ ติดตามผล และสรุปผลการจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 10. การพัฒนาบุคลากรที่ร่วมรับผิดชอบดำเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษ
 11. การวิจัย ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการห้องเรียนพิเศษ
 12. สรุปผลการประเมินรายงานโรงเรียนและชุมชน
 13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย