มอบเกียรติบัตรการประกวดซุ้ม ผลงานกิจกกรรมชุมนุม และการประกวด TUS GOT TALENTS 2023