กลุ่มสาระภาษาไทย

ดร.ธนชพร ภูวรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : 114741
ศษ.บ. : การบริหารการศึกษา
กศ.ม. : ไทยคดีศึกษา
ศษ.ด. : บริหารการศึกษา
นางอรัญญา ยกล้วน
ครูชำนาญการ
เลขที่ตำแหน่ง : 1145
ค.บ. : ภาษาไทย
ดร.พมรศรี ชูรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : 4058
ค.บ. : ภาษาไทย
ศษ.ม. : การบริหารการศึกษา
ศษ.ด. : บริหารการศึกษา
นางอรชร สมประดิษฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : 120524
ค.บ. : ภาษาไทย
ศษ.ม. : การบริหารการศึกษา
นางสาววรางคณา สุทธิรักษ์
ครู คศ.1
เลขที่ตำแหน่ง : 26356
ค.บ. : ภาษาไทย
นายดิตถรัตน์ ทิพย์รัตน์
ครู คศ.1
เลขที่ตำแหน่ง : 81392
ศษ.บ : ภาษาไทย
ศษ.ม. : ประวัติศาสตร์ศิลปะ
นายสุวรรณ ชำนาญธุระกิจ
ครูผู้ช่วย
เลขที่ตำแหน่ง : ..........
ศศ.บ. : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ศษ.ม. : นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้