กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูวิทยาศาสตร์

 

นางจันทร์จิรา เจ้ยเปี้ยว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางขนิษฐา สุขทิพย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสิริภรณ์ นวลศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางปพิชญา อรรจนเมธี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางภาวณี รัตนสมบูรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางศิริพร รัตนพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายวีระศักดิ์ ไพศาลธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
นายฉัตรชัย อรุณกมล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวฤทัย สุขเกษม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางไมตรี รักซ้อน
ครูชำนาญการ
นางสาววิชชุดา สาระพล
ครู
นางสาวธนภรณ์ กาญจนพันธ์
ครู
นาวสาวนุสรา คงทอง
ครูผู้ช่วย

ครูเทคโนโลยี

 

นายสุภาพ ศิลปวาที
ครูชำนาญการพิเศษ
นายอัศวิน จุลมูล
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเอกศักดิ์ ปลอดอ่อน
ครู
นายชัยนุรักษ์ ศรีวิสุทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูเทคโนโลยี (ครูอัตราจ้าง)

 

นายเกียรติศักดิ์ ตราไชย
ครูอัตราจ้าง