กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นายเฉลิมเกียรติ เลิศวงศ์หัตถ์
ครูผู้ช่วย