กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์

นายเชาวพันธุ์ พลชะติน
ครูชำนาญการ
นายธนายุทธ เหลื่อมเภา
ครูชำนาญการ