กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นายวธัญญู ทองเหลือ
ครูชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : 11772
ค.บ. : เกษตรศาสตร์
ศษ.ม. : การบริหารการศึกษา
นางพึงพิศ กีรติกรพิสุทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : 25734
บธ.บ. : การจัดการทั่วไป
นางสาวเสาวภา โชติพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : 841
ศศ.บ. : บรรณรักษ์