กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล

banner school

 

1. คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล

มีหน้าที่

 1. ศึกษา วิเคราะห์สภาพงานกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล และระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 2. วางแผน จัดระบบงานกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
 3. วางแผน จัดทำภาระงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคลจัดทำบุคลากรรับผิดชอบงาน และพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ
 4. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ วางแผนการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล
 5. เสนอแนะแนวทางการพัฒนางานในกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล
 6. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของทุกงานในกลุ่ม ให้เป็นไปตามแผนงานตามลำดับสายงานการบังคับบัญชา
 7. ประชุมวางแผนดำเนินงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงาน อื่น ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

2. หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล

มีหน้าที่

 1. เป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในงานกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล
 2. ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานกลุ่มบริหาร โครงงาน มาตรฐาน งบประมาณ และระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 3. จัดระบบงานกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล ลดขั้นตอนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานให้เหมาะสม
 4. จัดทำภาระงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคลจัดบุคลากรรับผิดชอบงานและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร เรื่องวินัยและการรักษาวินัย
 6. กำกับการปฏิบัติงาน การเงิน การบัญชี ทะเบียนการเงิน การนำฝากเงิน การถอน การจ่ายเงินทุกประเภทตามระเบียบราชการ ด้วยความรอบคอบและรัดกุม
 7. กำกับการปฏิบัติงานการรับ-ส่ง หนังสือราชการ โต้ตอบหนังสือตามที่ได้รับมอบหมาย
 8. กำกับการปฏิบัติงานพัสดุและทรัพย์สิน ทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามระเบียบราชการ ประสานงานกับบุคลากรทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 9. ติดตามกำกับระบบควบคุมภายใน การตรวจ ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจำ
 10. อำนวยความสะดวก ติดตาม นิเทศการดำเนินงาน
 11. เสนอผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาบำเหน็จความชอบของบุคลากร ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่โรงเรียนกำหนด
 12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

3. ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล

มีหน้าที่

 1. ปฏิบัติราชการแทนเมื่อรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ ไปราชการ ลาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
 2. ประสานการดำเนินงานกับครูและผู้เกี่ยวข้อง
 3. ร่วมวางแผนจัดทำงาน โครงการ กิจกรรมเพื่อกลุ่มบริหารงานงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

4. ขอบข่ายและภาระงานกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล แบ่งหน้าที่และผู้รับผิดชอบ ดังนี้

4.1 งานสำนักงานและสารสนเทศ

มีหน้าที่

 1. ลงทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง ให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ
 2. โต้ตอบหนังสือราชการ
 3. ออกหนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองผลงาน หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
 4. จัดเก็บ รักษา ทำลายเอกสารตามระเบียบงานสารบรรณ
 5. ประสานงานและให้บริการกับทุกกลุ่มเพื่อให้ดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็ว ทันตามกำหนด
 6. จัดพิมพ์คำสั่งและคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่ม
 7. จัดพิมพ์ระเบียบวาระ รายงานการประชุม และเป็นเลขานุการประชุมในกลุ่ม
 8. จัดทำแผนงานกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล
 9. งานข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล
 10. จัดทำแผนภูมิและป้ายนิเทศกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล
 11. งานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล
 12. การประเมินผลและรายงานผลปฏิบัติงาน
 13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

4.2 งานบริหารงบประมาณ

มีหน้าที่

 1. รับและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินอุดหนุน
 2. รับและเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา เงินนอกงบประมาณอื่น
 3. ตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมเสนอผู้บริหารอนุมัติจ่ายเงินและจ่ายเงินให้ร้านค้าแล้วรวบรวมใบสำคัญคู่จ่ายให้เจ้าหน้าที่บัญชีลงบัญชี
 4. จัดทำทะเบียนคุมเงินฝากประเภทกระแสรายวัน  ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน   
 5. ตรวจสอบสัญญายืมเงิน จ่ายเงินตามสัญญา และทวงถามเมื่อสัญญาครบกำหนด และลงทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงินให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้
 6. รับใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภค เสนอผู้บริหารอนุมัติจ่ายเงินและจ่ายเงินให้แก่หน่วยงานผู้ส่งใบแจ้งหนี้ และรายงานผลตามมาตรการประหยัดพลังงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
 7. แนะนำและให้บริการแก่ครู ลูกจ้างประจำ ในการเขียนคำร้องขอเบิกเงินสวัสดิการต่าง ๆ และจัดทำเอกสารไว้บริการ
 8. รับคำร้องขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน ตรวจสอบให้ถูกต้องตามระเบียบ วางเบิกกับหน่วยเบิกพร้อมจัดทำเบียนคุมหลักฐานขอเบิกให้เป็นปัจจุบัน
 9. ออกหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีไข้ใน ให้แก่ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ
 10. จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
 11. จัดทำงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
 12. รับและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประกันสังคมลูกจ้าง เงินประกันสัญญา และเงินรายได้แผ่นดิน
 13. ขออนุญาตเก็บเงินบำรุงการศึกษา
 14. ขอเปิด- ปิด บัญชีเงินฝากธนาคาร และเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามสั่ง จ่ายเงิน
 15. ขอเบิกใบเสร็จรับเงิน จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จ และรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
 16. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับการเงินและบัญชีที่รับผิดชอบ
 17. จัดทำทะเบียนคุมรับเงินบำรุงการศึกษา สรุปและติดตามนักเรียนที่ค้างชำระเงินบำรุงการศึกษา
 18. ดำเนินการเชิดชูเกียรติสนับสนุนทุนการศึกษาและการบริจาคเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาตามความเหมาะสม เช่น หนังสือขอบคุณ ใบอนุโมทนา
 19. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

4.2.2 งานบัญชี

มีหน้าที่

 1. ปฏิบัติหน้าที่รวบรวมเอกสารใบสำคัญการจ่าย การรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับเงิน และเอกสารทางการเงินต่างๆ ที่เกิดขึ้น มาลงบัญชีรับ-จ่าย เงินในสมุดเงินสด
 2. รวบรวมเงินคงเหลือประจำวันทุกประเภท รายงานต่อฝ่ายบริหาร ประจำเดือน และประจำปีงบประมาณ
 3. จัดทำเงินกองทุนสวัสดิการโรงเรียน
 4. จัดทำทะเบียนคุมเงินประเภทต่างๆ     
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

4.2.3 งานพัสดุและสินทรัพย์

มีหน้าที่

 1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ รัดกุม โปร่งใส ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
 2. จัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP
 3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซม งบประมาณอุทกภัย งบประมาณอื่น ๆ ที่ได้รับจาหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก
 4. งาน อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

4.2.4 งานทะเบียนวัสดุและสินทรัพย์

มีหน้าที่

 1. กำกับดูแล การลงทะเบียนคุมวัสดุถาวร วัสดุสิ้นเปลือง
 2. กำกับดูแล การลงทะเบียนคุมวัสดุครุภัณฑ์และสินทรัพย์
 3. คำนวณค่าเสื่อมประจำปี พร้อมดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ ประจำปี
 4. กำกับเลขรหัส วัสดุถาวร ครุภัณฑ์ ตามบัญชีและทะเบียนให้ชัดเจน
 5. ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี และจัดทำรายงานการตรวจสอบประจำปี ต่อผู้อำนวยการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.2.5 งานเสนอของบประมาณ

มีหน้าที่

          จัดทำเอกสาร ประสาน ติดต่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งของบประมาณประจำปีงบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมงบประมาณประสบอุทกภัย งบประมาณอื่นๆ ที่ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก

4.2.6 งานควบคุมภายใน

มีหน้าที่

 1. วิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบันตามโครงสร้างและภารกิจของโรงเรียน
 2. วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงาน กำหนดปัจจัยเสี่ยงและลำดับความเสี่ยง
 3. กำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินงานโรงเรียน
 4. วางแผนจัดระบบควบคุมภายในโรงเรียน
 5. ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนำมาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานตามภารกิจ
 6. ดำเนินงานคอบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนด
 7. ประเมินการดำเนินการ ตามมาตรการที่กำหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม
 8. รายงานผลการประเมินควบคุมภายใน
 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

4.2.7 งานตรวจสอบภายใน

มีหน้าที่

 1. ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวัน
 2. ตรวจสอบความถูกต้องตรงกันระหว่างยอดเงินคงเหลือในสมุดเงินสดกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
 3. ตรวจสอบสมุดเงินสดรายงานเงินคงเหลือประจำวันและทะเบียนการเงิน ต่าง ๆ

4.3 กลุ่มบริหารบุคคล

4.3.1 งานอัตรากำลัง สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

มีหน้าที่

 1. วางแผน กำหนดตำแหน่ง สำรวจ อัตรากำลัง
 2. ดำเนินการ สรรหา วางแผนการจ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งอัตราจ้างประจำ หรือ อัตราจ้างชั่วคราว จัดทำสัญญาจ้าง การประเมิน จัดทำเงินเดือนลูกจ้าง ประกันสังคม
 3. ดำเนินการปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ
 4. ดำเนินการวางแผนการพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยตามหลักเกณฑ์วิธีที่  กคศ.กำหนด
 5. ดำเนินการและรวบรวมรายชื่อข้อมูลข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายออก และย้ายมาปฏิบัติงานในสถานศึกษา
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4.3.2 งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

มีหน้าที่

 1. ดำเนินการตามขั้นตอน ตามระเบียบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการนับตัวของข้าราชการ
 2. ควบคุม ดูแลจัดทำระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ และแฟ้มข้อมูลทะเบียนประวัติ  ให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบันสะดวกแก่การค้นหา
 3. ควบคุม ดูแลจัดทำบัญชีรายชื่อครูและบุคลากรมาลงเวลาปฏิบัติราชการ การลาทุกประเภท สรุปรายงานวันลาทุกสิ้นเดือนเสนอต่อผู้บริหาร
 4. ดำเนินการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 5. จัดทำทะเบียนแฟ้มข้อมูลผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้เป็นปัจจุบันสะดวกต่อการค้นหา
 6. ดำเนินการดูแล ตรวจสอบ การต่ออายุใบประกอบวิชาชีพให้ข้าราชการครู        
 7. จัดทำทะเบียน วันหมดอายุของใบประกอบวิชาชีพของข้าราชการครูรายบุคคล
 8. ดำเนินการขอและต่ออายุบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 9. ดำเนินการทำข้อมูลบำเหน็จ บำนาญเกษียณอายุราชการ กบข.
 10. ปฏิบัติหน้าที่ อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

4.3.3 งานวินัย การรักษาวินัย และออกจากราชการ

มีหน้าที่

 1. ดำเนินการตามขั้นตอนทางวินัยและการลงโทษ
 2. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณส่งเสริมวินัยคุณธรรมสำหรับข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
 3. ดำเนินการตามขั้นตอนการออกจากราชการ

4.3.4 งานพัฒนาบุคลากร

มีหน้าที่

 1. ดำเนินการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
 2. สนับสนุนส่งเสริมการจัดอบรมสัมมนาศึกษาดูงานในหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
 3. ปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น เลื่อนวิทยฐานะ
 4. ยกย่องเชิดชูเกียรติสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา