กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

banner strategic

 

1. คณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

มีหน้าที่

 1. เป็นที่ปรึกษาของรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เพื่อกำหนดนโยบาย
 2. ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงาน ต่าง ๆ ให้ดำเนินไปตามนโยบายที่กำหนด
 3. สอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของโรงเรียน
 4. พิจารณาลงโทษนักเรียนที่กระทำผิดระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน ตามความเห็นชอบของผู้บริหาร
 5. สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานต่อฝ่ายบริหาร
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

มีหน้าที่

 1. เป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานในฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
 2. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อผู้อำนวยการโรงเรียนไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
 3. การจัดทำนโยบายและแผน
  3.1 เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนและงานบริหารกิจการนักเรียน
  3.2 การจัดทำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจำปี แผนงานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนและปฏิทินปฏิบัติงาน
  3.3 การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับงานด้านงานบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียน
 4. ปฏิบัติหน้าที่บริหารงานกิจการนักเรียน
 5. กำกับ ติดตาม ดูแลและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
 6. กำกับ ติดตาม ดูแล ประสานงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 7. วางแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวกับกิจการนักเรียนและการปกครองนักเรียน
 8. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนประจำสัปดาห์ เพื่อติดตาม รับทราปัญหา สรุปงานประจำสัปดาห์ และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาของงานในฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
 9. ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน
 10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 3. ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน         

มีหน้าที่

 1. นิเทศ ติดตาม ให้คำแนะนำแก่บุคลากรในสายงานในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน
 2. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กรณีรองผู้อำนวยการไม่อยู่หรือไม่สามารถ  ปฏิบัติหน้าที่ได้
 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

4. งานสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

มีหน้าที่

 1. ช่วยกำกับดูแลงานในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงเรียน
 2. ประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
 3. ปฏิบัติหน้าที่ อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. จัดทำแผนปฏิบัติการของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 5. ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ ของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 6. รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 7. สรุปและประเมินผลการดำเนินงานโครงการของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน รายงานให้กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เพื่อนำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน
 8. ปฏิบัติหน้าที่ อื่น ๆ ที่ได้มอบหมาย
 9. รวบรวมข้อมูลพัสดุของงานต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 10. จัดทำสถิติข้อมูล ต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมในการรายงานและนำไปใช้ประโยชน์ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
 11. รับผิดชอบการจัดระเบียบภายในห้องสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน งานสารบรรณ การรับ – ส่ง จัดเก็บและส่งต่อหนังสือราชการให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ การจัดทำแบบฟอร์มการปฏิบัติงาน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการนักเรียน การวางแผนจัดหา และเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในสำนักงาน
 12. ปฏิบัติหน้าที่ อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

มีหน้าที่

 1. ศึกษาวิเคราะห์งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ศึกษาระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 2. วางแผนออกแบบระบบงานปกครองนักเรียน ลดขั้นตอนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยการนำระบบเทคโนโลยีใช้ในการดำเนินงานให้เหมาะสม
 3. ดูแลตรวจสอบการแต่งกายและพฤติกรรมของนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
 4. ประสานงานกับผู้ปกครองเพื่อปรับปรุง แก้ไขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
 5. รายงานนักเรียนที่ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสนอรองผู้อำนวยการ
 6. ให้ข้อมูล ประสานงานกับกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 7. สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานต่อฝ่ายบริหาร
 8. ปฏิบัติหน้าที่ อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

6. งานส่งเสริมระเบียบวินัย

มีหน้าที่

 1. จัดทำแผน/โครงการงานวินัยนักเรียน
 2. กำกับดูแลความปลอดภัยของนักเรียน
 3. ดูแล ตรวจสอบ การแต่งกายและพฤติกรรมของนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
 4. ประสานงานกับผู้ปกครอง เพื่อปรับปรุง แก้ไขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
 5. รายงานนักเรียนที่ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสนอรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 6. ให้ข้อมูล ประสานงานกับกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 7. สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานต่อฝ่ายบริหาร
 8. ปฏิบัติหน้าที่ อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

7. งานส่งเสริมคุณธรรม

มีหน้าที่

 1. จัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
 2. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน
 3. ประสานงานกับหน่วยงาน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและฝึกอบรมด้านศีลธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน
 4. จัดกิจกรรมยกย่อง/ประกาศเกียรติคุณให้กำลังใจนักเรียนที่ประพฤติ และเป็นแบบอย่างที่ดีกับนักเรียน
 5. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดีให้กับนักเรียน
 6. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
 7. จัดกิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
 8. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรม ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
 9. ประเมินผลกิจกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยม จากพฤติกรรมนักเรียน
 10. สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานต่อฝ่ายบริหาร
 11. ปฏิบัติหน้าที่ อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

8. งานรักษาความปลอดภัย

มีหน้าที่

 1. จัดทำแผนงาน โครงการงานรักษาความปลอดภัย
 2. กำหนดการปฏิบัติหน้าที่ของเวรยามของครู และนักการภารโรง
 3. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของรถรับส่งนักเรียน
 4. ควบคุมดูแลการใช้ยานพาหนะในการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
 5. ดูแลพฤติกรรม ต่าง ๆ ของนักเรียนด้านความปลอดภัย
 6. สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานต่อฝ่ายบริหาร
 7. ปฏิบัติหน้าที่ อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

9. งานที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียน

มีหน้าที่

 1. ส่งเสริม สนับสนุน และแก้ปัญหาให้กับคณะกรรมการนักเรียน
 2. กำกับ ดูแล การดำเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน
 3. กำกับดูแลการทำกิจกรรมหน้าเสาธง
 4. สรุป รายงานผลการปฏิบัติงาน ต่อฝ่ายบริหาร
 5. ปฏิบัติงาน อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

10. งานกิจกรรมนอกหลักสูตร

มีหน้าที่

 1. ส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนทั้งส่วนราชการและงานชุมชนทั่วไป
 2. จัดครู บุคลากร และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงาน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. ดูแล ติดตาม นักเรียนไปร่วมกิจกรรม
 4. ประสานงานในการจัดกิจกรรมวันสำคัญ ต่าง ๆ
 5. ปฏิบัติงาน อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 6. สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานต่อฝ่ายบริหาร
 7. ปฏิบัติหน้าที่  อื่น      ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

11. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์

มีหน้าที่

 1. จัดทำแผนงาน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 2. ดำเนินงานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ดูแลและช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
 3. จัดทำสถิติข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดต่างๆ
 4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อช่วยกันป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติด
 5. สุ่มตรวจนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
 6. ตรวจสอบติดตาม บำบัด เยียวยา ฟื้นฟู นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
 7. สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานต่อฝ่ายบริหาร
 8. ปฏิบัติหน้าที่ อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

12. งานธนาคารโรงเรียน

มีหน้าที่

 1. เป็นคณะกรรมการ และปฏิบัติงาน ควบคุมดูแลการทำงานของนักเรียน รณรงค์และส่งเสริม คุณลักษณะด้านการประหยัดและอดออม ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน สนับสนุนอำนวยความสะดวกแก่ฝ่ายหรืองาน อื่น ๆ ที่ขอความร่วมมือ
 2. ควบคุมดูแลการทำงานของนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน
 3. ส่งเสริม คุณลักษณะด้านการประหยัดและออมของนักเรียน
 4. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
 5. สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานต่อฝ่ายบริหาร
 6. ปฏิบัติหน้าที่ อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

13. งาน TO BE NUMBER ONE

มีหน้าที่

 1. จัดทำแผนงาน/โครงการ TO BE NUMBER ONE
 2. การรณรงค์และปลูกจิตสำนึกการสร้างกระแสการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 3. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต ให้แก่เยาวชนในสถานศึกษา
 4. การสร้างและพัฒนาเครือข่าย เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
 5. ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม ต่าง ๆ ตามที่แกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE ขอความร่วมมือ จากหน่วยงานภายนอก
 6. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ การดำเนินกิจกรรม ต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
 7. สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานต่อฝ่ายบริหาร
 8. ปฏิบัติหน้าที่ อื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย