กลุ่มบริหารทั่วไป

banner school

 

1. คณะกรรมการกลุ่มบริหารทั่วไป

มีหน้าที่

 1. เป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในการกำหนดทิศทาง และแนวนโยบายในการดำเนินงานของฝ่าย
 2. วางแผนนำแนวนโยบายของโรงเรียนในด้านการบริหารงานฝ่ายไปสู่การปฏิบัติ
 3. ร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลแนวปฏิบัติ ต่าง ๆ ให้ทันเหตุการณ์ รวมทั้งให้คำปรึกษาหารือใน การพัฒนางานตามปฏิทินการปฏิบัติงานทุกครั้ง
 4. กำกับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติของพนักงานรักษาความสะอาด คนสวน ลูกจ้าง ต่าง ๆ
 5. วางแผนพัฒนาปรับปรุงระบบงานอาคารสถานที่ให้สะดวกแก่ผู้ใช้บริการ มีความปลอดภัยในเรื่องอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ลิฟต์ ระบบน้ำดื่ม น้ำประปา และสาธารณูปโภค
 6. ให้การสนับสนุนตามนโยบายของโรงเรียนและผู้บริหาร ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ลูกจ้าง จัดทำรายงานประจำปีแก่สถานศึกษา
 7. เป็นกรรมการที่ปรึกษา ให้คำแนะนำด้านทั่วไปของฝ่าย ต่าง ๆ
  7.1 งานทะเบียนและพัสดุคุมบริหารทั่วไป
  7.2 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
  7.3 งานโภชนาการ สหการร้านค้าและโรงอาหาร
  7.4 งานยานพาหนะ
  7.5 งานสาธารณูปโภค
  7.6 งานลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
  7.7 งานอนามัยโรงเรียน
  7.8 งานโสตทัศนศึกษา
  7.9 งานข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไป
  7.10 งานน้ำดื่มเพื่อชุมชน
  7.11 งานสวัสดิภาพนักเรียนและบุคลากร
  7.12 งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
  7.13 งาน อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

 มีหน้าที่

 1. กำกับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติของพนักงานรักษาความสะอาด คนสวน ลูกจ้างต่างๆ
 2. วางแผนพัฒนาปรับปรุงระบบงานอาคารสถานที่ให้สะดวกแก่ผู้ใช้บริการ มีความปลอดภัยในเรื่องอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ลิฟต์ ระบบน้ำดื่ม น้ำประปา และสาธารณูปโภค
 3. ให้การสนับสนุนตามนโยบายของโรงเรียนและผู้บริหาร ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ลูกจ้าง จัดทำรายงานประจำปีแก่สถานศึกษา

3. ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

มีหน้าที่

 1. นิเทศติดตามให้คำแนะแก่บุคลากรในสายงาน ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานกลุ่มบริหารทั่วไป
 2. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองกลุ่มบริหารทั่วไป ในกรณีรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป ประกอบด้วย

มีหน้าที่

       ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานบริหารสำนักงานให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตรงเวลา และมีประสิทธิภาพในเรื่องต่อไปนี้

 1. ประสานระหว่างหัวหน้างาน และประสานงานกับฝ่าย ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานของกลุ่มบริหารทั่วไป
 2. ให้คำปรึกษา แนะนำ แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหางานในความรับผิดชอบงานบริหารทั่วไป
 3. ปฏิบัติงาน อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. งานทะเบียนและพัสดุกลุ่มบริหารทั่วไป

มีหน้าที่

 1. ประสานงานในกลุ่มบริหารทั่วไป วางแผน จัดซื้อ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จำเป็น โดยประสานงานกับพัสดุโรงเรียน
 2. จัดทำบัญชีทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ยืมวัสดุ ให้ถูกต้องมีระบบและเป็นปัจจุบัน
 3. จัดทำระเบียบ แนวปฏิบัติ แบบรายงาน แบบฟอร์ม ต่าง ๆ
 4. ติดตามการปรับซ่อมและบำรุงรักษาสภาพวัสดุ ครุภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น
 5. ประเมิน สรุปผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษาและรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง
 6. ปฏิบัติหน้าที่ อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

6. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่

 1. วางแผน พัฒนา ปรับปรุงตกแต่ง อาคารสถานที่ บริเวณ และสิ่งแวดล้อม
 2. ดูแลและกำหนดบทบาทหน้าที่นักการในการปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม จัดบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ให้เกิดความร่มรื่นเป็นสัดส่วนสวยงามเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
 3. ดูแลปรับปรุงซ่อมแซม ตกแต่ง บำรุงรักษาอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียนและห้อง
 4. บริการ ต่าง ๆ ให้มีการใช้งานอย่างปลอดภัยและคุ้มค่าติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ละงาน และนักการประจำอาคาร
 5. ประเมินผล วิเคราะห์ผล รายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่
 6. นำผลการประเมินไปพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง
 7. จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึก สุขนิสัย ที่ดีในการใช้อาคาร
 8. สรุปผลและเสนอผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาทราบ
 9. ปฏิบัติงาน อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

7. งานอนามัยโรงเรียน

มีหน้าที่

          ปฏิบัติงาน รับผิดชอบดูแลด้านสุขภาพของบุคลากรในโรงเรียน ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดีติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกโรงเรียน เช่น โรงพยาบาล สาธารณสุขจังหวัด เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อตรวจสุขภาพนักเรียน ครู และบุคลากร ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย การป้องกันโรคติดต่อชนิด ต่าง ๆ การป้องกันการระบาดของโรค จัดให้มีเอกสารเผยแพร่ และแบบพิมพ์ที่ใช้ในงานอนามัยโรงเรียน

 1. วางแผน ดำเนินการจัดกิจกรรมและรายงานผลเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน
 2. จัดชื้อ บริการเวชภัณฑ์และจัดบุคลากรเจ้าหน้าที่งานพยาบาลไว้ให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ดูแลนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ หากเกิดอุบัติเหตุหรือปัญหาด้านสุขภาพ พร้อมนำส่งโรงพยาบาลกรณีปัญหาสุขภาพและอุบัติเหตุฉุกเฉิน
 3. จัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ เวชภัณฑ์ ให้เป็นไปตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน พร้อมจัดเก็บดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฐมพยาบาล ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสะดวกต่อการใช้งาน
 4. จัดห้องพยาบาลให้สะอาดและพร้อมต่อการใช้งาน
 5. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน
 6. สรุปผลการดำเนินงานและรายงานให้ผู้บริหารทราบ
 7. ปฏิบัติงาน อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

8. งานโภชนาการ สหการร้านค้าและโรงอาหาร

มีหน้าที่

 1. วางแผนดำเนินงานให้ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนได้รับประทานอาหารอย่างเพียงพอ และมีคุณภาพตามหลักโภชนาการ
 2. ควบคุมดูแลการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ว่าด้วยการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในสถานศึกษา
 3. กำหนดคุณสมบัติผู้จำหน่ายอาหาร และประเภทของอาหาร ติดต่อหน่วยงาน เช่น เจ้าหน้าที่กรมสุขภาพของเทศบาลนครศรีธรรมราชมาสุ่มตรวจอาหารทุกร้าน พร้อมรายงานความสะอาดและความปลอดภัยของแม่ค้า นักเรียน และบุคลากร หัวหน้างานบริหารทั่วไป และผู้อำนวยการสถานศึกษาทราบตามลำดับพร้อมเฝ้าระวังอันตรายเกี่ยวกับโรคที่กับการตามฤดูกาลอย่างต่อเนื่อง
 4. รับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหาร
 5. กำกับดูแลร้านค้า ผู้จำหน่ายอาหาร และน้ำดื่มในโรงเรียนเกี่ยวกับ
  5.1 การแต่งกาย
  5.2 ความสะอาดของอาหาร และร้านค้า
  5.3 คุณภาพของอาหารตามหลักโภชนาการ
  5.4 ราคาการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
  5.5 ชนิดและความสะอาดของภาชนะที่ใส่
  5.6 เศษอาหารใส่ถุงกลับไปทิ้งที่บ้านและกวาดล้างคูระบายในแต่ละร้านให้สะอาดก่อนกลับบ้านทุกวัน
  5.7 มารยาทในการให้บริการ
 6. อื่น ๆ ตามระเบียบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ว่าด้วยการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
 7. ปรับปรุงโรงอาหารให้มีบรรยากาศที่ดี และมีที่นั่งรับประทานอาหารอย่างเพียงพอ
 8. ปฏิบัติหน้าที่ อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

9. งานยานพาหนะ

มีหน้าที่

 1. จัดและให้บริการยานพาหนะ แก่บุคคลอย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด
 2. จัดจ้างเหมารถ อื่น ๆ ตามความเหมาะสม ในงานราชการ ในกรณีรถโรงเรียนไม่ว่าง
 3. ดูแลให้พนักงานขับรถได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย กวดขันให้พนักงานขับรถ ดูระยะเวลาการหมดอายุใบขับขี่ทุกคน
 4. ให้พนักงานขับรถดูแลรักษารถยนต์ทุกคัน ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา หมั่นตรวจดูน้ำกลั่นหม้อแบตเตอรี่ ระบบไฟ ระบบเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้รถมีคุณภาพและพร้อมใช้งาน
 5. จัดทำทะเบียนคุมการใช้ยานพาหนะของโรงเรียน ก่อนจะจัดบริการรถแก่บุคลากร ให้ตรวจเอกสารทางราชการที่จะใช้รถ ในกรณีที่ขอใช้รถโดยไม่ใช่งานราชการให้ดำเนินการไปตามข้อตกลงที่เป็นเอกสารและให้ผู้ขอรับบริการได้รับอนุมัติจากหัวหน้าสถานศึกษาก่อน
 6. กำกับ ติดตาม จัดทำข้อมูล สถิติ การใช้ และให้บริการยานพาหนะของโรงเรียน
 7. ดูแลการต่อทะเบียน ประกันภัย ประกัน พ.ร.บ. ในแต่ละปี โดยดูประวัติบริษัทประกันเพื่อประโยชน์ของสถานศึกษา
 8. ติดตาม ประเมิน สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามขั้นตอน
 9. จัดทำรายละเอียดของงานและโครงการ พร้อมทั้งงบประมาณรายจ่ายปีต่อไป
 10. ประเมินการทำงานของคนงานขับรถ ให้แต่งกายเหมาะสมกิริยามารยาทในการขับรถ
 11. กำกับติดตาม มอบหมายให้พนักงานขับรถทุกคันช่วยทำความสะอาดรถยนต์ทุกคัน มีการล้างและทำความสะอาดทุกวัน ภายหลังการใช้รถแต่ละวันพร้อมนำรถเก็บเข้าโรงจอดรถให้เรียบร้อยหลังเสร็จภารกิจแต่ละวัน
 12. กำหนดการใช้ความเร็วรถในการขับรถ ไม่ควรเกิน 100 กม./ซม กำกับการขับรถทุกคันโดยไม่ประมาท

10. งานสาธารณูปโภค

มีหน้าที่

 1. ติดตามควบคุมการใช้น้ำประปา ไฟฟ้า โรงอาหาร มีการจดมิเตอร์ไฟฟ้า น้ำ รายงานปัญหาการจัดเก็บค่าใช้จ่าย
 2. ติดตามพัฒนางานสาธารณูปโภค
 3. ปฏิบัติงาน อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

11. งานลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

มีหน้าที่

 1. ติดตามผลการดำเนินงานของลูกจ้างทำความสะอาด คนสวน ให้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 2. มอบหมายงาน ลูกจ้างทำความสะอาด และคนสวนดำเนินการตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
 3. ประเมินผลการทำงานและรายงานหัวหน้าให้ทราบตามลำดับ
 4. ปฏิบัติงาน อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

12. งานโสตทัศนศึกษา

มีหน้าที่

 1. จัดให้มีเครื่องมือ สื่อเทคโนโลยีและมีความพร้อมในการใช้งาน
 2. ดูแลและรักษาความสะอาดห้องโสตทัศนศึกษาและมีความพร้อมในการใช้งานตลอดเวลา
 3. ปฏิบัติงาน อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

13. งานสัมพันธ์ชุมชน

มีหน้าที่

 1. เป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป และปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ เพื่อให้โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและโรงเรียนในด้าน ต่าง ๆ
 2. จัดกรรม ประสานงาน สร้างความเข้าใจ สร้างศรัทธาที่ถูกต้องระหว่างโรงเรียนกับชุมชน บุคลากร ผู้บริหาร ครู นักการ นักเรียนและลูกจ้างด้วยสื่อแบบ ต่าง ๆ
 3. ดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อสนับสนุนโรงเรียนโดยมีกิจกรรม
  3.1 สร้างสรรค์กับชุมชนตามโอกาส ต่าง ๆ อันควรและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
  3.2 จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
 4. สรุปผลและเสนอผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมที่รับผิดชอบต่อผู้อำนวยการทราบ
 5. จัดกิจกรรมเผยแพร่ชื่อเสียงของโรงเรียนไปยังชุมชน
 6. ขอความร่วมมือและสนับสนุนจากชุมชนเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียน
 7. ปฏิบัติงาน อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

14. งานบริการหอประชุม

มีหน้าที่

 1. จัดให้มีเครื่องมือ สื่อเทคโนโลยีและมีความพร้อมในการใช้งาน
 2. ดูแลและรักษาความสะอาดหอประชุมและมีความพร้อมในการใช้งานตลอดเวลา
 3. ปฏิบัติงาน อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

15. งานข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไป

มีหน้าที่

 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ของกลุ่มบริหารทั่วไป
 2. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี กลุ่มบริหารทั่วไป
 3. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี กลุ่มบริหารทั่วไป
 4. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนกลยุทธ์ 5 ปี กลุ่มบริหารทั่วไป
 5. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

16. งานน้ำดื่มโรงเรียนเพื่อชุมชน

 

17. งานสวัสดิภาพนักเรียนและบุคลากร

มีหน้าที่

 1. ติดต่อประสานงานบริษัทประกันภัย และจัดทำเอกสารเบิก จ่าย เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้กับบุคลากรที่ประสบอุบัติเหตุ
 2. จัดทำบัญชีเบิก จ่ายเงินประกันอุบัติเหตุให้กับบุคลากรและเงินทำบุญงานศพ บิดา มารดา ของนักเรียนที่เสียชีวิต
 3. จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการประกันภัย และปฏิบัติหน้าที่ อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

18. งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

มีหน้าที่

 1. จัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับบุคลากรภายในโรงเรียนและชุมชน
 2. จัดทำบัญชี/รวบรวมเงินส่งฝ่ายการเงิน