ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ เรื่อง ตําแหน่ง ระยะทาง การกระจัด โดยครูศิริพร รัตนพันธ์