มอบเกียรติบัตรงานมหกรรมวิชาการ ครั้งที่ 30 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์